หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีโปรแกรม สร้างคลังข้อสอบ สำหรับ การเรียนการสอน

 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมสร้างคลังข้อสอบ สำหรับ การเรียนการสอน

  • เวอร์ชั่น : 1.91
  • ปรับปรุงเมื่อ : วันที่ 9 ตุลาคม 2549
  • ระบบปฏิบัติการ : Windows (98 / 2000 / ME / XP / All)
  • ผู้พัฒนา : อำนาจ สาทสิทธิ์

Download : ITEM BANK PRO (โปรแกรม สร้างคลังข้อสอบ สำหรับ การเรียนการสอน ของอาจารย์)  

ITEM BANK PRO (โปรแกรม สร้างคลังข้อสอบ สำหรับ การเรียนการสอน ของอาจารย์) :โปรแกรม ITEM Bank Pro รุ่น DEMO(มีระยะเวลาการใช้งาน)
เป็นโปรแกรมสำหรับทำสื่อ(คลังข้อสอบ) การเรียนการสอน ของอาจารย์ บริษัทที่ต้องการเก็บแบบทดสอบคัดเลือก และผู้สนใจทั่วไป  ซึ่งมีทั้งรุ่นที่ เป็น Stand Alone (เล่นเครื่องเดียว) และ Network (ผ่านระบบเครือข่าย) ..

Program Features (ความสามารถของโปรแกรมนี้) :

1. โปรแกรมสามารถจัดเก็บข้อสอบได้ทุกวิชา

2. สามารถใช้กับข้อสอบประเภท Multimedia เช่น เสียง, ภาพยนตร์ , วิดีโอ ฯลฯ

3. สามารถจัดเก็บข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 5 ตัวเลือก ถูกผิด และเติมคำ

4. สามารถเก็บข้อสอบจุดประสงค์ของข้อสอบ

5. สามารถจัดเก็บข้อสอบที่มีเนื้อเรื่องได้

6. สามารถดำเนินการสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย

7. สามารถเลือกข้อสอบ และสุ่มเลือกข้อสอบได้

8. สามารถสุ่มเลือกข้อสอบตามค่าสถิต (ค่าความยาก)

9. สามารถสุ่มเลือกข้อสอบตามพฤติกรรมด้านความรู้-ความจำ(Cognitive Domain)

10. สามารถสุ่มตัวเลือกของข้อสอบได้

11. สามารถรายงานผลสอบเป็นรายจุดประสงค์ เพื่อที่จะได้ทราบว่าผู้สอบผ่านจุดประสงค์ใดบ้าง และเก็บผลสอบลงในฐานข้อมูล

12. สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อสอบ

13. สามารถเก็บค่าสถิตที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบ เช่น ค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก และพฤติกรรมด้านความรู้-ความจำ(Cognitive Domain) ไว้ในข้อสอบแต่ละข้อ

14. สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ โอนค่าความยาก และอำนาจจำแนก มาใช้กับโปรแกรมได้

15. สามารถสร้างรายวิชาจำนวนมาก 200 รายวิชา

16. สามารถนำข้อสอบที่เก็บอยู่ในแฟ้ม Microsoft Word เข้ามาใช้ในโปแกรมได้

17. ข้อสอบที่เก็บอยู่ในคลังข้อสอบ สามารถนำมาจัดให้อยู่ในแฟ้ม Microsoft Word ได้

18. สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ นำค่าความยากและอำนาจจำแนกมาใช้ในโปรแกรมได้

19. นำผลการทำข้อสอบมาวิเคราะห์ข้อสอบได้

20. มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อสอบโดยวิธีการเข้ารหัสแฟ้มข้อมูล ... .. .
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720