หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีรมช.ศึกษาฯ คนใหม่เผย รบ.ตั้งกองทุนสตรีฯ จังหวัดละ 100 ล้าน

รมช.ศึกษาฯ คนใหม่เผย รบ.ตั้งกองทุนสตรีฯ จังหวัดละ 100 ล้าน ดีเดย์ 8 มีค. นี้


ช่วงบ่ายที่ผ่านมา (21 ม.ค. 55) นายศักดา คงเพชร รมช.ศึกษาธิการ คนใหม่ รุดพบนางลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ ประธานชมรมสตรีแห่งประเทศไทย และชมรมสตรีแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดร้อยเอ็ดที่หอประชุมอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ามกลางสตรีร่วมงานเกือบพันคน โดยมีนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และนางสุภาพ ดาวดวงเด่น แกนนำชมรมรมสตรีร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ และนำสตรีร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนใหม่ๆ หมาดๆ ด้วย รวมทั้งประกอบพิธีเปิดป้ายขอบคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ตั้งกองทุนพัฒนาสตรี ให้กับชมรมสตรีแห่งประเทศไทย เป็นครั้งแรก จังหวัดละ 100 ล้านบาท
นายศักดา คงเพชร รมช.ศึกษาฯ กล่าวภายหลังพบชมรมสตรีแห่งประเทศไทย สาขาร้อยเอ็ดว่า รัฐบาล ได้อนุมัติตั้งกองทุนพัฒนาสตรี จังหวัดละ 100 ล้านบาทเป็นครั้งแรก กำหนดดีเดย์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวันสตรีสากล โดยผ่านกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยอมรับว่าปัจจุบัน สตรี มีบทบาทสำคัญยิ่ง ทั้งครอบครัวและพัฒนาประเทศฤชาติ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (ยิ่งลักษณ์ ) ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ซึ่งตนดูแลกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งใจที่จะนำสตรีซึ่งเป็นแม่บ้าน แม่ทัพของครอบครัว มาช่วยด้านการศึกษาแก่บุตรหลานด้วยเช่นกัน
ด้านนางลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ ประธานชมรมสตรีแห่งประเทศไทย เผยว่า ชมรมสตรีแห่งประเทศไทย มีเป้าหมายชูสตรีพัฒนาประชาธิปไตย ในทุกระดับ ยอมรับว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัว ผู้หญิงต้องมีความรู้ความเข้าใจมากกว่านี้ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า ล้านคนแล้ว ชมรมฯ เดินหน้ารวมกลุ่มสตรีทุกจังหวัดฯ นอกจากนั้น เดินหน้าการพัฒนาอาชีพในกลุ่มสตรีในระดับรากหญ้าเพื่อให้มีอาชีพมีรายได้มีงานทำ และปีงบประมาณ 2555 รัฐบาลได้ตั้งงบกองทุนสตรี ให้จังหวัดละ 100 ล้านบาท ต้องขอบคุณรัฐบาลชุดนี้ที่ให้ความสำคัญและเปิดป้ายขอบคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นางลดาวัลย์ ฯ ยังได้กล่าวถึงความก้าวหน้าการผลักดัน พ.ร.บ.ว่าด้วยแม่ชีฯ ว่า ปัจจุบันกำลังรวบรวมความต้องการของแม่ชีทั่วประเทศ ยอมรับว่าได้รับการขานรับเป็นอย่างดี เตรียมผลักดันให้เป็นพระราชบัญญัติแน่นอน พ.ร.บ.ยังมี พ.ร.บ.แม่ชีก็ควรมีด้วยเช่นกัน 
ขณะที่ นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผวจ.ร้อยเอ็ด เผยว่า ในนามภาครัฐพร้อมนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายรัฐบาลต่อไป พร้อมกับตนในนามชาวร้อยเอ็ด ได้แนะให้ ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ (นายศักดา คงเพชร) ซึ่งเป็นชาวร้อยเอ็ด ได้แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ การพัฒนาการท่องเที่ยว การกำหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้กับชาวจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย
.............................................................................................................ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555  
มี 11 หมวด 52 ข้อ ประกอบด้วย

หมวด 1 ข้อความทั่วไป ว่าด้วยเรื่อง ความหมายของคำต่าง ๆ เช่น กองทุน สมาชิก องค์กรสตรี คณะกรรมการ สำนักงาน เป็นต้น

หมวด 2 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่อง วัตถุประสงค์ของกองทุนและการได้มาของเงินกองทุน

หมวด 3 สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่อง ประเภทของสมาชิกกองทุน ประกอบด้วย ประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทองค์กรสตรี รวมถึงการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุน และการขาดจากการเป็นสมาชิกกองทุน

หมวด 4 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่อง คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ มีกรรมการโดยตำแหน่งสิบคน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรสตรีสิบห้าคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานกรรมการแต่งตั้งจำนวนห้าคน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม รวมถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ

หมวด 5 คณะกรรมการบริหารกองทุน ว่าด้วยเรื่อง องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน

หมวด 6 คณะกรรมการประเมินผล ว่าด้วยเรื่อง องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผล

หมวด 7 คณะกรรมการฯ จังหวัด ว่าด้วยเรื่อง องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมถึงคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานจังหวัด

หมวด 8 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ว่าด้วยเรื่อง องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล

หมวด 9 การขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ว่าด้วยเรื่อง คุณสมบัติของสมาชิกที่จะขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ลักษณะของโครงการที่จะได้รับการพิจารณา การยื่นคำขอเงินอุดหนุน รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานและการรายงานการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอุดหนุนจากกองทุน

หมวด 10 การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน ว่าด้วยเรื่อง บัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่ง และการพัสดุ

หมวด 11 การจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่อง การจัดทำบัญชีกองทุน การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกองทุน การจัดส่งข้อมูลทางบัญชีของกองทุน
บทเฉพาะกาล ว่าด้วยเรื่อง วาระการดำเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ และระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ที่จะมีผลใช้บังคับ
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720