หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีโครงร่างงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษโดยการใช้เพลงฮิตภาษาไทย

โครงร่างงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษโดยการใช้เพลงฮิตภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับ ม.ปลาย กลุ่ม 234703 กศน.แขวงบ้านพานถม ภาคเรียนที่ 1/2554 

ชื่อผู้วิจัย นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล 

ระยะเวลาของการวิจัย 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 54 

ตัวแปรต้น : เพลงฮิตไทยแปลงเป็นภาษาอังกฤษ 

ตัวแปรตาม: การเรียนรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ Tense และไวยากรณ์ ในการเรียนภาษาอังกฤษ 

สถานที่วิจัย : กศน.แขวงบ้านพานถม 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

จากการที่ผู้วิจัยได้ทำการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา กศน.เขตพระนคร ภาคเรียนที่ 1/2554 ได้เห็นว่านักเรียนให้ความตั้งใจและให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษน้อย เนื่องจากนักเรียนมีความรู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ไม่รู้เรื่อง จึงเป็นผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้งนั้นผู้วิจัยจึงคิดวิธีการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษขึ้นโดยการใช้เพลงเป็นสื่อเพื่อเสริมสร้าง ฝึกฝน ทักษะ เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความรู้ด้าน Tense และหลักไวยากรณ์เพิ่มมากขึ้น โดยหวังว่านักเรียนจะสนใจภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นด้วย 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อให้นักเรียนตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 
2. ผู้เรียนมีความรู้ด้าน Tense และหลักไวยากรณ์เพิ่มมากขึ้น 

วิธีดำเนินการดำเนินการวิจัย 

1. กลุ่มเป้าหมาย 

เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 กลุ่ม 234703 จำนวน 20 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

- แบบเพลงภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- ทดสอบ pretest posttest 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

- นำมาวิเคราะห์ โดยมีการใช้ค่าสถิติประกอบ เช่น ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือค่า t-test ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ 

__________________________________________________________________________________
แบบทดสอบ 

เพลง “มากกว่ารัก”

คนเคยเหงา เคยรู้สึกเหว่ว้า
เคยมองหาความรักนั้นมันอยู่ที่ใด
โลกใบใหญ่เหลือเกิน
มีผู้คนอยู่มากมาย
แต่หัวใจมันกลับเหงาขึ้นทุกที
แต่เมื่อฉันได้พบกับเธอ
สิ่งที่เธอให้ฉันไม่รู้มันคืออะไร
โลกใบใหญ่ใบเดิม
กลับไม่เคยต้องเหงาใจ
แค่ฉันนั้นยังมีเธออยู่ตรงนี้

เธอเป็นมากกว่ารัก
เพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิต
ฉันใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหา
และรอคอยเธอมาแสนนาน
และสุดท้ายก็เจอว่าเธอคือทุกอย่าง
ที่เติมเต็มหัวใจ
จากนี้ทุกลมหายใจฉันคือเธอ

หากว่าเธอนั้นคือความรัก
ก็เป็นรักที่ดีจนไม่มีคำบรรยาย
ฉันโชคดีเหลือเกินที่มีเธอเดินข้างกาย
ชีวิตนั้นได้เติมเต็มสิ่งที่ขาดหาย

เธอเป็นมากกว่ารัก
เพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิต
ฉันใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหา
และรอคอยเธอมาแสนนาน
และสุดท้ายก็เจอว่าเธอคือทุกอย่าง
ที่เติมเต็มหัวใจ
จากนี้ทุกลมหายใจฉันคือเธอ


more than love. I've always felt brim.
I was looking for, it is located.
The exceedingly large.
There are so many people.
But it's my heart and more.
But when I met her.
She let me know what it is.
The world is the same.
I do not have to be abandoned
Likewise, she is still there.

She is more than love.
She is a half-life.
I've spent their whole lives to find.
And she's been waiting a long time.
And finally that she is my everything.
That fills the heart.
From now on, every breath, my love.

If she is love.
It is pretty good and no subtitles.
I am so lucky to have her side.
Life is filled, what is missing.

She is more than love.
She is a half-life.
I've spent their whole lives to find.
And she's been waiting a long time.
And finally that she is my everything.
That fills the heart.
From now on, every breath, my love.
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720