หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีวิชาคณิตศาสตร์ ลำดับการคำนวณ

ลำดับการคำนวณ

1. ให้ทำการคูณหรือการหาร ก่อนการบวกหรือการลบ เช่น

2×6 + 5 = 12+ 5 = 17 8÷2 + 7 = 4 + 7 = 11
5×3 – 8 = 15 – 8 = 7 24÷2 – 8 = 12 – 8 = 4

4 + 5×2 = 4 + 10 =14 7 + 20÷4 = 7 + 5 = 12
12 – 4×3 = 12 – 12 = 0 16 – 25÷5 = 16 – 5 = 11

2. ถ้ามีเครื่องหมายวงเล็บให้คิดเลขในวงเล็บก่อน เช่น

(2 + 3) × 4 = 5 × 4 = 20 (24 – 3) ÷ 7 = 21 ÷ 7 = 3
20 ÷ (7 – 2) = 20 ÷ 5 = 5

(4 + 5) × (6 – 4) = 9 ×2 = 18 (16 – 7) + (2 × 3) = 9 + 6 = 15

(3×6 + 7) – (9 + 6÷3)
= (18+7) – (9 + 2)
= 25 – 11
= 14


ขอบคุณศรช. วัดบางประทุนนอก

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720