หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียน 2/55


รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2555

*****นักศึกษาที่จะจบเทอมนี้ ให้เขียนใบขอจบด้วย ส่วนนักศึกษาที่ขาดสอบ หรือเคยขาดสอบแต่คาดว่าจะจบเทอมนี้ติดต่อครูด้วย*****

12. 5413-00074-9 นายวิเนตร บุญเกิด ยังไม่ลงทะเบียนเรียน
13. 5413-00075-8 น.ส.ชุตาภรณ์ สรรพนา 
ยังไม่ลงทะเบียนเรียน
14. 5413-00078-5 นายธีรยุทธ คงทิพย์ 
ยังไม่ลงทะเบียนเรียน
39. 5423-00084-9 นายเอกสิทธิ์ นุ่มนวม  เคยขาดสอบ
46. 5513-00026-5 นายธนกร โพธิ์เงิน
48. 5513-00033-1 น.ส.สุภาพร ดอนพุทธซา
49. 5513-00034-0 น.ส.ศศิธร ทาทอง
51. 5513-00052-8 น.ส.ภัสรา บุญจันทร์
52. 5513-00053-7 น.ส.ภาวิณี บุญจันทร์
54. 5513-00058-2 นายณรงค์ศักดิ์ น้อยจินดา
56. 5513-00060-3 น.ส.พุทธชาติ พิรุณ
58. 5513-00062-1 น.ส.ธัญรัศม์ พงษ์ขจรวิทย์
59. 5513-00063-0 นายพิเชฐ ธรรมศิริ
60. 5513-00064-9 นายเกียติศักดิ์ อัมวรรณ
61. 5513-00071-5 นายนิธิศธิสรณ์ อินชายเขา
62. 5513-00072-4 นายไพบูลย์ ยตะโคตร
63. 5513-00073-3 นายนราวิชญ์ แสนพรม
64. 5513-00075-1 นายสุชิน อุตรี
65. 5513-00076-0 น.ส.สุรานี แสนศรี
66. 5513-00078-8 นายอนันต์ บานเย็น
67. 5513-00081-8 นายศิลา อินตา
68. 5513-00084-5 น.ส.ดวงพร ขำคง
69. 5513-00089-0 นายสาธิต ขำดี
70. 5513-00124-4 นายศุภชัย แซ่แต้
71. 5513-00125-3 นายวีระ รอยรัตน์
72. 5513-00126-2 นางแก้วใจ เนตรรางกูล
73. 5513-00127-1 นางพนิจ รามสงฆ์
74. 5513-00128-0 นายฉัตรรินทร์ อุณห์ไวทยะ
75. 5513-00142-2 น.ส.วรรณา มหาวงค์

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720