หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีรายชื่อนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2555


รายชื่อนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2555

1. 5413-00033-8 น.ส.ชุดาพร วูยือ
2. 5413-00049-5 น.ส.กัญญารัตน์ สุตะภักดิ์
3. 5413-00052-5 น.ส.มลฤดี นิลจันทึก
4. 5413-00053-4 น.ส.กนกภรณ์ ศรีสุข
5. 5413-00055-2 นายสิทธิชัย แก่นกลางดอน 
6. 5413-00058-9 น.ส.สุพรรณี ศิริวาลย์
7. 5413-00062-8 น.ส.มะลิวัลย์ สินเช้า
8. 5413-00066-4 น.ส.นันทิตา พ่อค้า
9. 5413-00068-2 นายสุชาติ หลิมจานนท์
10. 5413-00071-2 น.ส.อุษารัตน์ ศิริวรรณ์
11. 5413-00073-0 น.ส.สร้อยสุรินทร์ เทียนเหลือง
12. 5413-00074-9 นายวิเนตร บุญเกิด
13. 5413-00075-8 น.ส.ชุตาภรณ์ สรรพนา
14. 5413-00078-5 นายธีรยุทธ คงทิพย์
15. 5413-00090-9 นายสนั่น สุวะจันทร์
16. 5413-00092-7 นายภาวิต มิตรภักดี
17. 5413-00093-6 นายมานพ สุวรรณเพชร
18. 5413-00094-5 นายศรีไวย์ สุขแก้ว 
19. 5413-00095-4 นางน้ำอ้อย แซ่จึง
20. 5413-00096-3 นายไพรวัลย์ นอกสันเทียะ
21. 5413-00097-2 นายวีรวัฒน์ หงส์ผ้วย
22. 5413-00098-1 นายตวัน จันทนากร
23. 5413-00099-0 น.ส.นุชนาฎ ลิ้มเจริญ
24. 5413-00100-9 น.ส.กวินธิดา คล่องการ
25. 5413-00103-6 น.ส.อรวรรณ เวหน
26. 5413-00118-4 นายสุภักษร โพธิ์ทอง
27. 5413-00119-3 น.ส.พรอนันต์ ศิริพิพัฒน์ 
28. 5413-00125-0 นายภาณุพงศ์ สาลิกา
29. 5413-00129-6 นายณัฐพล วงศ์จักร
30. 5423-00038-0 น.ส.สุดาทิพย์ พิมพ์พัด
31. 5423-00039-9 นายวิสรุธ กันยาเลิศ
32. 5423-00047-4 น.ส.พรจิตรา สิงห์โต
33. 5423-00048-3 น.ส.พนิดา พราหมอ้น
34. 5423-00049-2 น.ส.เตชินี กูลศิริ
35. 5423-00057-7 น.ส.มานิตา ชมพูวงค์
36. 5423-00063-4 นายพิบูล เอี่ยมศิริ
37. 5423-00064-3 น.ส.จารุณี เอี่ยมศิริ
38. 5423-00066-1 นายทนงศักดิ์ เงาศรี
39. 5423-00084-9 นายเอกสิทธิ์ นุ่มนวม
40. 5423-00104-2 นายสมจิตร เรืองจาบ
41. 5423-00108-8 นายทีปกร สมุทรคีรี
42. 5423-00111-8 น.ส.อุษณี ศรีสุขวรศิลป
43. 5423-00112-7 น.ส.ช่อผกา เภาเสน
44. 5423-00116-3 น.ส.วราพร รุ่งเจริญ 
45. 5513-00020-1 นายดนัย เจริญสุข
46. 5513-00026-5 นายธนกร โพธิ์เงิน
47. 5513-00031-3 นายธงชัย จุลศิลป์
48. 5513-00033-1 น.ส.สุภาพร ดอนพุทธซา
49. 5513-00034-0 น.ส.ศศิธร ทาทอง
50. 5513-00036-8 นายจรัส สุขกลิ่น  
51. 5513-00052-8 น.ส.ภัสรา บุญจันทร์
52. 5513-00053-7 น.ส.ภาวิณี บุญจันทร์
53. 5513-00056-4 น.ส.นันทพร บุญเจริญ
54. 5513-00058-2 นายณรงค์ศักดิ์ น้อยจินดา
55. 5513-00059-1 นายไชยนนท์ อุปชัย
56. 5513-00060-3 น.ส.พุทธชาติ พิรุณ
57. 5513-00061-2 นายชัยยศ คุ้มขัง
58. 5513-00062-1 น.ส.ธัญรัศม์ พงษ์ขจรวิทย์
59. 5513-00063-0 นายพิเชฐ ธรมมศิริ
60. 5513-00064-9 นายเกียติศักดิ์ อัมวรรณ
61. 5513-00071-5 นายนิธิศธิสรณ์ อินชายเขา
62. 5513-00072-4 นายไพบูลย์ ยตะโคตร
63. 5513-00073-3 นายนราวิชญ์ แสนพรม
64. 5513-00075-1 นายสุชิน อุตรี
65. 5513-00076-0 น.ส.สุรานี แสนศรี
66. 5513-00078-8 นายอนันต์ บานเย็น
67. 5513-00081-8 นายศิลา อินตา
68. 5513-00084-5 น.ส.ดวงพร ขำคง
69. 5513-00089-0 นายสาธิต ขำดี
70. 5513-00124-4 นายศุภชัย แซ่แต้
71. 5513-00125-3 นายวีระ รอยรัตน์
72. 5513-00126-2 นางแก้วใจ เนตรรางกูล
73. 5513-00127-1 นางพนิจ รามสงฆ์
74. 5513-00128-0 นายฉัตรรินทร์ อุณห์ไวทยะ
75. 5513-00142-2 น.ส.วรรณา มหาวงค์
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720