หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีสถานศึกษา กศน.พอเพียง : พืชผักสวนครัวพอเพียง

โครงการ สถานศึกษาพอเพียง : พืชผักสวนครัวพอเพียง 

หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

เพื่อนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแบบอย่าง นักศึกษา กศน.แขวงบ้านพานถม จึงจัดโครงการ สถานศึกษาพอเพียง : พืชผักสวนครัวพอเพียง เพื่อ รณรงค์ ส่งเสริม ให้นักศึกษาและประชาชนในชุมชนวัดใหม่อมตรส หันมา ปลูกพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษ ไว้รับประทานเองที่บ้าน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย การอยู่อย่างพอเพียง และทำให้นักศึกษาที่ร่วมโครงการ หันมาให้ความสนใจการปลูกผักไว้รับประทานเอง รู้จักการวางแผน การบูรณาการความรู้เพื่อต่อยอดจากในห้องเรียน การสังเกตและจดบันทึกผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อนำความรู้จากการเรียนวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาต่อยอดจากที่ได้เรียนในห้องเรียน โดยการปลูกผักไว้รับประทานเอง ทำรู้จักการวางแผน การสังเกตและจดบันทึกผลการดำเนินงาน


เป้าหมาย

นักศึกษา กศน. เขตพระนคร จำนวน 13 คน


ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

1. ประชุม เพื่อรับผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆ
2. ประสานงานครูที่เกี่ยวข้อง
3. ขออนุมัติโครงการกิจกรรม กพช.
4. ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ กพช.


สถานที่ดำเนินงาน

สวนผักพอเพียง ชมรมรักษ์บ้านเกิด


ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 15 - อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556 ตั้งแต่ เวลา 8.00 น. – 14.00 น.

ปัจจัยในการดำเนินกิจกรรม

1. เงิน จำนวน 500 บาท เพื่อเป็นค่าเมล็ดผัก ค่าฟางและค่าดิน
2. วัสดุ
3. แรงงาน - นักศึกษา กศน.แขวงบ้านพานถม จำนวน 13 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการทำให้ครอบครัวของตนเองมีความสุข


ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 13 คน ได้แก่


1. น.ส.กัญญารัตน์ สุตะภักดิ์ รหัสนักศึกษา 5413-00033-8

2. น.ส.กนกภรณ์ ศรีสุข รหัสนักศึกษา 5413-00033-4

3. น.ส.นันทิตา พ่อค้า รหัสนักศึกษา 5413-00067-3

4. นายสุชาติ หลิมจานนท์ รหัสนักศึกษา 5413-00068-2

5. น.ส.อุษารัตน์ ศิริวรรณ์ รหัสนักศึกษา 5413-00071-2

6. นายสนั่น สุวะจันทร์ รหัสนักศึกษา 5413-00090-9

7. นางน้ำอ้อย แซ่จึง รหัสนักศึกษา 5413-00095-4

8. นายวีรวัฒน์ หงส์ผ้วย รหัสนักศึกษา 5413-00097-2

9. นายไพรวัลย์ นอกสันเทียะ รหัสนักศึกษา 5413-00096-3

10. น.ส.กวินธิดา คล่องการ รหัสนักศึกษา 5413-00099-0

11. นายสุภักษร โพธิ์ทอง รหัสนักศึกษา 5413-00118-4

12. นายภานุพงศ์ สาลิกา รหัสนักศึกษา 5413-00125-0

13. นายณัฐพล วงศ์จักร รหัสนักศึกษา 5413-00129-6

ที่ปรึกษาโครงการ

นายปฐมพร ธัมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม

_______________________________________________________________________________

สถานศึกษาพอเพียง : พืชผักสวนครัวพอเพียง 

นักศึกษา กศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวภายใน สวนผักพอเพียง ชมรมรักษ์บ้านเกิด เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว ไว้รับประทานเองที่บ้าน เพื่อลดค่าใช้จ่าย การอยู่อย่างพอเพียง และทำให้นักศึกษาหันมาให้ความสนใจสนใจการปลูกผักไว้รับประทานเอง รู้จักการวางแผน การบูรณาการความรู้เพื่อต่อยอดจากในห้องเรียน การสังเกตและจดบันทึกผลการดำเนินงาน

วิธีการดำเนินการ

1. ปรึกษาครูผู้สอน
2. แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ
3. เตรียมดิน เตรียมเมล็ดพันธ์
4. ปลูกและสังเกตความเจริญเติบโต
5. สรุปผลการดำเนินงาน


เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2556  นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล  ครู กศน.แขวงบ้านพานถม นำนักศึกษา กศน.แขวงบ้านพานถม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปลูกผักสวนครัวและรดน้ำต้นไม้ใน สวนผักพอเพียงของชมรมรักบ้านเกิด ชุมชนวัดใหม่อมตรส ซึ่งร่วมกับสถานศึกษา กศน. เพื่อส่งเสริมและรนณรงค์ ให้ชาวชุมชนปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

        ซึ่งนักศึกษาได้ร่วมปลูกผักสวนครัวในแปลง เป็นตัวอย่างแก่ชาวชุมชนให้หันมาใส่ใจสุขภาพและลดค่าใช้จ่าย โดยการปลูกผักไว้รับประทานเอง

งาน/กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพ


กลุ่มปลูกผักบุ้ง


กลุ่มปลูกฟัก


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720