หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2556 กศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน ร่วมกับ ชุมชนวัดใหม่อมตรส แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร ใน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ซึ่งจัดโดย การเคหะแห่งชาติ โดยได้ไปศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ต.มาบข่า กิ่งอ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สมุนไพรมากกว่า 20,000 ต้น ( 260 ชนิดโดยจัดกลุ่มจำแนกตามสรรพคุณการรักษาตามคัมภีร์ยาไทยโบราณ 20 กลุ่มอาการ ) โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชม พักผ่อนหย่อนใจ และศึกษาหาความรู้ด้านพฤษศาสตร์และสมุนไพรกศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720