หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีแบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ครูผู้ช่วย ชุดที่ 1 10 ข้อ

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ แบบทดสอบโดยนายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ขอบคุณ ความรู้ดีๆจากครูทองครูไทยหัวใจพอเพียง
1. ภาระความรับผิดชอบตามกฎหมาย หมายถึงข้อใด
สิทธิ
หน้าที่
เสรีภาพ
ความเสมอภาค
2. ข้อใดคือเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด
การรับการศึกษาฟรี 12 ปี
รักษาพยาบาลฟรีของผู้ยากไร้
การแสดงความคิดเห็น
การรับรู้ข่าวสารสาธารณะที่มีในส่วนราชการ
3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ประเทศไทยเป็นอาณาจักรหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้
การปกครองแบบประชาธิปไตยกษัตริย์ทรงไว้อำนาจทางรัฐสภา ครม.และศาล
รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดหากไม่มีบทบัญญัติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ
ศักดิ์ศรีของมนุษย์คือการห้ามปฏิบัติต่อมนุษย์เยี่ยงทาสหรือสัตว์
4. ข้อใดกล่าวไว้ได้ถูกต้องที่สุดตามมาตรา 43 แห่งรัฐธรรมนูญปัจจุบัน
บุคคลมีสิทธิได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี อย่างทั่วถึง มีคุณภาพไม่เก็บค่าใช้จ่าย
บุคคลมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ปี โดยรัฐต้องจัดอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
บุคคลมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 12 ปี โดยรัฐจะต้องจัดอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
บุคคลมีสิทธิเสมอภาคกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐบาลจัด ให้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และไม่เก็บค่าใช้จ่าย
5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีทั้งสิ้น 12 หมวด 336 มาตรา มาตราใดบ้างต่อไปนี้ไม่ได้กล่าวเรื่องการศึกษาเอาไว้
มาตรา 43
มาตรา 81
มาตรา 108
มาตรา 289
6. ใครเป็นรองประธานรัฐสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
รองประธานวุฒิสภา
7. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีจำนวนน้อยกว่าสมาชิกรัฐสภากี่คน
300 คน
400 คน
500 คน
600 คน
8. ใครไม่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ยุวดีเป็นคนพม่าแต่แปลงสัญชาติเป็นไทยมาแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2537
น้องน้อยมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง ซึ่งกำหนดวันที่ 1 มกราคม
วิไลพรแขนขาดถูกฟ้องคดีอาญา
สมพรได้รับแต่งตั้งไปเป็นอุปทูตที่ประเทศลาว
9. ใครต่อไปนี้ไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินของตนเอง ภรรยา บุตร ต่อคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ก. รัฐมนตรีช่วยว่าการ
ข. สมาชิกวุฒิสภา
ค. ปลัดกระทรวง
ง. นักการเมืองคนใหม่
10. ใครมีอำนาจถอดถอนนายกรัฐมนตรีกรณีมีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตหน้าที่ หรือส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ผิดรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ประชาชนห้าหมื่นคนขึ้นไป
คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
วุฒิสภา
ทุกข้อมีอำนาจถอดถอนแล้วแต่กรณี
ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720