หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม พบกลุ่มครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556  กศน.แขวงบ้านพานถม จัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม ครั้งที่ 10  โดยการนี้ได้ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคนร่วมโหวตให้คะแนนสุดยอด กศน. ภาค กทม. ซึ่งได้เข้าร่วมแข่งขันรอบสุดท้ายจำนวน 3 ทีม 
วิชาภาษาอังกฤษ สอนการทำ Crossword

วิชาพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชน วิชาเศรษฐกิจพอเพียง วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ วิชาการขายและการตลาด  สอนวิธีการและขั้นตอนการนำสินค้าขายทางอินเตอร์เน็ต

วิชาพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชน ให้นักศึกษาดูวีดีโอ บ้านนี้มีรัก ตอน พูดไม่ฟัง เพื่อให้นักศึกษาได้เขียนแสดงแง่คิดจากเรื่องที่ดู


ตัวบ่งชี้ 2.2 การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
1. มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้
2. มีสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตรงความต้องการ จัดทำไว้อย่างเป็นระบบ
3. มีการส่งเสริม แนะนำ ให้ข้อมูลสารสนเทศในการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
4. มีการประเมินและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และรายงานให้ผู้มีอำนาจพิจารณาเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
5. มีการนำข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงและพัฒนาสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้             


ป้ายสุดยอด กศน.ภาค กทม.ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 3 ทีม
นักศึกษาส่ง SMS กันอย่างเมามันส์
นักศึกษาส่ง SMS กันอย่างเมามันส์
ส่ง SMS ไม่เป็นน้องส่งให้ครับ
ส่งเสร็จแล้ว เรียนกัน วันนี้ดูวีดีโออีกแล้ว
บ้านนี้มีรัก ตอน พูดไม่ฟัง ตอนนี้เหมาะสำหรับสอนนักศึกษามาก ลองโหลดมาดูกัน
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720