หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม พบกลุ่มครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 กศน.แขวงบ้านพานถม จัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มครั้งที่ 9
วิชาวิทยาศาสตร์ ทำการทดลองกระดาษล่องหน
วิชาพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ดูวีดีโอ หลักสูตรโตไปไม่โกง
วิชาภาษาอังกฤษ ทำ crossword


ตัวบ่งชี้ 2.2 การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
1. มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้
2. มีสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตรงความต้องการ จัดทำไว้อย่างเป็นระบบ
3. มีการส่งเสริม แนะนำ ให้ข้อมูลสารสนเทศในการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
4. มีการประเมินและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และรายงานให้ผู้มีอำนาจพิจารณาเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 5. มีการนำข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงและพัฒนาสื่อหรือแหล่งการเรียนรู้   
 

เวลานำวีดีโอมาให้ดู นักศึกษาจะเยอะเป็นพิเศษ
หนังสั้นของ GTH หลักสูตรโตไปไม่โกง
ดูวีดีโอ โตไปไม่โกง หนูดูแล้วหนูต้องไม่โกงนะ
นักศึกษา ทำการทดลอง "หมึกล่องหน"
รายชื่อนักศึกษาเล่นกีฬา พระนครเกม แต่ละประเภท
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720