หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม พบกลุ่มครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 56  กศน.แขวงบ้านพานถม จัดการสอนแบบพบกลุ่มครั้งที่ 8
++++กิจกรรม++++ ให้นักศึกษาดูวีดีโอ หลีกสูตรโตไปไม่โกง เพิ่มส่งเสริมคุณธรรม จริยาธรรม แก่นักศึกษา โดยบูรณาการเข้ากับวิชาพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและวิชาเศรษฐกิจพอเพียง


ตัวบ่งชี้ 2.3
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตเหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริง
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียนทำแผนจัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตเหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริงนักศึกษาดูวีดีโอ และเขียนแสดงข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการชม
นักศึกษาดูวีดีโอ และเขียนแสดงข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการชม
นักศึกษาดูวีดีโอ และเขียนแสดงข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการชม
นักศึกษาดูวีดีโอ และเขียนแสดงข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการชม
** ครูท่านใดสนใจวีดีโอ หลักสูตรโตไปไม่โกง สอบถามได้ครับ **
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720