หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีชื่อวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ชื่อวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิจ
จำนวนนักศึกษา
1
ทช31001
41
2
ทช31002

สุขศึกษา พลศึกษา

1
3
ทช31003

 ศิลปศึกษา

24
4
พค31001

คณิตศาสตร์

1
5
พต31001

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

5
5
6
พว31001

วิทยาศาสตร์

5
41
7
สค31001

สังคมศึกษา

3
1
8
สค31002

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

2
4
9
สค31003

พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

1
54
10
อช31001

ช่องทางการขยายอาชีพ

2
40
11
อช31002

ทักษะการขยายอาชีพ

4
1
12
อช31003

พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

2
5
13
ทช33013

การคุ้มครองผู้บริโภค

3
24
14
พต32001

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนแบบเข้ม


19
15
พต32003

ภาษาอังกฤษหรรษา


15
16
พต32006

ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว


31
17
พว02017

เทคโนโลยีชีวภาพ


35
18
พว32018

รักษ์ท้องถิ่น

2
59
19
สค02002

ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย


18
20
สค32003

ประวัติประเทศมหาอำนาจของโลก


34
21
อช02006

การเพาะเห็ดฟาง


8
22
อช02007

หลักการเกษตรอินทรีย์


2
23
อช02018

การขายและการตลาด 

2
23
24
อช32001

 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 

3
59


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720