หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีปฏิทินพบกลุ่มนักศึกษาวิธีเรียนแบบพบกลุ่ม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ปฏิทินพบกลุ่มนักศึกษาวิธีเรียนแบบพบกลุ่ม  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2556
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระนคร
หลักสูตรพุทธศักราช 2551  (กลุ่ม  234703)
ที่
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรมการสอน
สถานที่พบกลุ่ม
1
5 พ.ค. 56
ปฐมนิเทศนักศึกษา/พบกลุ่มครั้งที่ 1
หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง
2
12 พ.ค. 56
วิเคราะห์ผู้เรียน/จัดกลุ่มสาระการเรียน/พบกลุ่มครั้งที่ 2
บรูณาการวิชาที่ 1
กศน.แขวงบ้านพานถม
3
19 พ.ค. 56
พบกลุ่มครั้งที่ 3/บรูณการวิชาที่ 1
กศน.แขวงบ้านพานถม
4
26 พ.ค. 56
พบกลุ่มครั้งที่ 4/บรูณการวิชาที่ 1
กศน.แขวงบ้านพานถม
5
2 มิ.ย. 56
พบกลุ่มครั้งที่ 5/บรูณการวิชาที่ 1
กศน.แขวงบ้านพานถม
6
9 มิ.ย. 56
พบกลุ่มครั้งที่ 6/บรูณการวิชาที่ 1
กศน.แขวงบ้านพานถม
7
16 มิ.ย.56
พบกลุ่มครั้งที่ 7/บรูณการวิชาที่ 2
กศน.แขวงบ้านพานถม
8
23 มิ.ย. 56
พบกลุ่มครั้งที่ 8/บรูณการวิชาที่ 2
กศน.แขวงบ้านพานถม
9
30 มิ.ย. 56
พบกลุ่มครั้งที่ 9/บรูณการวิชาที่ 2
กศน.แขวงบ้านพานถม
10
7 ก.ย. 56
พบกลุ่มครั้งที่ 10/บรูณการวิชาที่ 2
กศน.แขวงบ้านพานถม
11
14 ก.ย. 56
พบกลุ่มครั้งที่ 11/บรูณการวิชาที่ 3

กศน.แขวงบ้านพานถม
12
21 ก.ย. 56
พบกลุ่มครั้งที่ 12/บรูณการวิชาที่ 3/ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
กศน.แขวงบ้านพานถม
13
28 ก.ย. 56
พบกลุ่มครั้งที่ 13/แข่งขันกีฬาพระนครเกมส์ครั้งที่ 3
สวนสราญรมย์
14
4 ส.ค. 56
พบกลุ่มครั้งที่ 14 /บรูณการวิชาที่ 4/ประกวดโครงงาน กศน.แขวงบ้านพานถม
กศน.แขวงบ้านพานถม
15
11 ส.ค. 56
พบกลุ่มครั้งที่ 15/ประกวดโครงงาน กศน.เขตพระนคร/สอบกลางภาค
หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง
16
18 ส.ค. 56
พบกลุ่มครั้งที่ 16/บรูณการวิชาที่ 5
มหกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์
นอกสถานที่
ศูนย์วิทย์เอกมัย
17
25 ส.ค. 56
พบกลุ่มครั้งที่ 17/สอบกลางภาค/สอบ N-NET(นักศึกษาที่คาดว่าจะจบ)
กศน.แขวงบ้านพานถม/โรงเรียนวัดบวร
18
1 ก.ย. 56
พบกลุ่มครั้งที่ 18 ปัจฉิมนิเทศ 
กศน.แขวงบ้านพานถม
19
14 ก.ย. 56
สอบปลายภาค
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
20
15 ก.ย.  56
สอบปลายภาค
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720