หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม พบกลุ่มครั้งที่ 17

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 กศน.แขวงบ้านพานถม จัดการเรียนการสอนแบบ พบกลุ่มครั้งที่ 17  ณ ห้องสมุดชุมชนวัดใหม่อมตรส กศน.แขวงบ้านพานถม
กิจกรรม 
-  สอบกลางภาคเรียนโดยใช้แบบทดสอบออฟไลน์
-  ให้นักศึกษา กศน.แขวงบ้านพานถมทำแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์โดยใช้ Blog 
กรต.
ให้นักศึกษาส่งแฟ้มสะสมผลงาน วันที่ 8 กันยายน 2556  พร้อมปัจฉิมนิเทศ
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720