หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ (วิจัยในชั้นเรียน 1/56)

แฟ้มสะมสผลงานออนไลน์แฟ้มสะสมผลงาน เป็น ส่วนหนึ่งของวิธีการเรียนแบบพบกลุ่ม ของ กศน.เขตพระนคร ซึ่งแฟ้มสะสมผล
งานมีความสำคัญอย่างมากต่อการประเมินการเรียนรู้นักศึกษา เพราะ การประเมินผลด้วย แฟ้มสะสมงาน เป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่เนื้อหาวิชาที่ครูสอน และส่งเสริมให้นักศึกษา มีส่วนร่วมกับการสอนของครู และแฟ้มสะสมงานยังส่งอิทธิพลต่อทัศนคติที่ดีในการเรียนของนักศึกษา เท่ากับเป็นการชี้ให้เห็นว่า “ในแง่ของการประเมินผล ศิลปะและคุณภาพของผลงานศิลปะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างมีหลักเกณฑ์ มิใช่เป็นเรื่องที่สามารถได้รับการยกเว้น”
ดังนั้นนักศึกษาจึงควรจัดสร้างแฟ้มสะสมงานขึ้นมาเพื่อแสดงถึงระดับความชำนาญ ศักยภาพของตนและยังสามารถผสมผสานทักษะและวิธีการที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนไว้ในแฟ้มสะสมงานได้อีกด้วย จะเห็นได้ว่าการประเมินผลแบบแฟ้มสะสมงานนี้ได้เพิ่มความเที่ยงได้อย่างมีระบบ รูปแบบของการประเมินผลตามสภาพจริงนี้ได้สนับสนุนว่าเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของระบบการศึกษา การบูรณาการการสอนและการประเมินผลมีความหมายที่แสดงถึง เป้าหมายที่แตกต่างแต่สัมพันธ์กัน แฟ้มสะสมงานสามารถประสานประโยชน์ของการประเมินผลไปสู่ประสิทธิภาพการเรียนการสอนได้ นอกจากนี้เรายังอาจจะได้รับผลพลอยได้ที่รับรู้ได้ทุกฝ่ายคือ การเสริมสร้างพลังการพัฒนานักเรียนที่มาจากความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา บ้านและชุมชน แฟ้มสะสมงานนอกเหนือจากการเป็นวิถีทางอีกทางหนึ่งในการประเมินผล จึงเป็นการเรียนรู้ในอีกมิติหนึ่งแห่งทศวรรษนี้ เพื่อความคาดหวังว่าวิธีการเรียนนี้จะรองรับและพัฒนาคนให้เป็นผู้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ของสังคมไทย ด้านการพัฒนาคุณภาพในวงวิชาการต่อไป และเพื่อวิสัยทัศน์ของการพัฒนาคนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข

การให้นักศึกษาทำแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ มาจากปัญหาทที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียน เนื่องจากนักศึกษาบางคน ไม่สามารถมาเรียนรู้แบบพบกลุ่มได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ครูซึ่งเป็นผู้สอนและผู้แนะนำทางการเรียน จึงคิดแนวทางและวิธีการ ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ และ ใส่ใจการเรียนนอกเหนือจากเวลาเรียน เพื่อแก้ปัญหาการขาดเรียน และ ไม่มีงานส่ง โดยให้นักศึกษาทำแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ เป็นประวัติส่วนตัวของตนเอง และ สะสมงาน กรต.ตามที่ครูสั่ง

วัตถุประสงค์

-  เพื่อเป็นวิธีการแก้ปัญหา นักศึกษาที่ไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติ

เป้าหมาย
นักศึกษา กศน.แขวงบ้านพานถม มีแฟ้มสะสมผลงานทุกคน

การประเมิน
ครูติดตามดูการนำ กรต. ผลงาน ใบงานที่ครูให้มาลงในแฟ้มสะสมงานออนไลน์

เกณฑ์การให้คะแนนแฟ้ม 
ปริมาณงานที่นำลงเว็บ

แฟ้มสะสมผลงาลนักศึกษา
1. แฟ้มสะสมผลงาน นางแก้วใจ เนตรรางกูล


สิ่งที่คาดหวัง
นักศึกษา กศน.แขวงบ้านพานถม ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ลดปัญหาการไม่ส่งงาน
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720