หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีรายชื่อนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2556

รายชื่อนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2556

1. 5413-00062-8 น.ส.มะลิวัลย์ สินเช้า
2. 5413-00066-4 น.ส.นันทิตา พ่อค้า
3. 5413-00068-2 นายสุชาติ หลิมจานนท์
4. 5413-00071-2 น.ส.อุษารัตน์ ศิริวรรณ์
5. 5413-00072-1 น.ส.ดวงหทัย รัชสีห์
6. 5413-00073-0 น.ส.สร้อยสุรินทร์ เทียนเหลือง
7. 5413-00074-9 นายวิเนตร บุญเกิด
8. 5413-00075-8 น.ส.ชุตาภรณ์ สรรพนา
9. 5413-00087-9 นายชัชวาล กำจัดภัย
10. 5413-00090-9 นายสนั่น สุวะจันทร์
11. 5413-00092-7 นายภาวิต มิตรภักดี
12. 5413-00103-6 น.ส.อรวรรณ เวหน
13. 5413-00125-0 นายภาณุพงศ์ สาลิกา
14. 5413-00129-6 นายณัฐพล วงศ์จักร
15. 5423-00004-5 นายภาณุเดช ภานุมาศเมธี
16. 5423-00038-0 น.ส.สุดาทิพย์ พิมพ์พัด
17. 5423-00039-9 นายวิสรุธ กันยาเลิศ
18. 5423-00047-4 น.ส.พรจิตรา สิงห์โต
19. 5423-00048-3 น.ส.พนิดา พราหมอ้น
20. 5423-00057-7 น.ส.มานิตา ชมภูวงค์
21. 5423-00064-3 น.ส.จารุณี เอี่ยมศิริ
22. 5423-00066-1 นายทนงศักดิ์ เงาศรี
23. 5423-00084-9 นายเอกสิทธิ์ นุ่มนวม
24. 5423-00105-1 นายทักษิณ เพ่งพิศ
25. 5423-00108-8 นายทีปกร สมุทรคีรี
26. 5423-00111-8 น.ส.อุษณี ศรีสุขวรศิลป
27. 5423-00112-7 น.ส.ช่อผกา เภาเสน
28. 5513-00020-1 นายดนัย เจริญสุข
29. 5513-00026-5 นายธนกร โพธิ์เงิน
30. 5513-00033-1 น.ส.สุภาพร ดอนพุทธซา
31. 5513-00034-0 น.ส.ศศิธร ทาทอง
32. 5513-00052-8 น.ส.ภัสรา บุญจันทร์
33. 5513-00053-7 น.ส.ภาวิณี บุญจันทร์
34. 5513-00058-2 นายณรงค์ศักดิ์ น้อยจินดา
35. 5513-00060-3 น.ส.พุทธชาติ พิรุณ
36. 5513-00062-1 น.ส.ธัญรัศม์ พงษ์ขจรวิทย์
37. 5513-00126-2 นางแก้วใจ เนตรรางกูล
38. 5513-00127-1 นางพนิจ รามสงฆ์
39. 5513-00128-0 นายฉัตรนรินทร์ อุณหไวทยะ
40. 5523-00075-8 นางสาวจันทิมา รัตนจันทร์
41. 5523-00076-7 นางสาวสุจิตรา ฤทษ์วิเชียร
42. 5523-00077-6 นางสาววิภาพร สุคันธกุล
43. 5523-00079-4 นางสาวกรรณิกา โสภาพ
44. 5613-00009-9 นายขจรวัฒน์ กล้าหาญ
45. 5613-00048-2 น.ส.กฤตพร เอื้อดุลเดชา
46. 5613-00054-9 น.ส.อารยา ปุณเปลิน
47. 5613-00057-6 นายโยธิน มณีวงศ์
48. 5613-00058-5 น.ส.หฤทัย ช่างแกะ
49. 5613-00059-4 น.ส.นันทพร บุญเจริญ
50. 5613-00060-6 น.ส.ทวินันท์ บุญนาค
51. 5613-00063-3 น.ส. กันต์ธิดา รัตน์ไพศาลศิลป์
52. 5613-00065-1 นายฤทธิชัย ตันรัตนพัฒนกุล
53. 5613-00066-0 น.ส.นิออน ทองสีมา
54. 5613-00067-9 นายบุญรอด ท้วมเกิด
55. 5613-00068-8 น.ส.สิรินทร์ ชีธรมรัตน์
56. 5613-00084-8 นายอุเทน อยู่ดี
57. 5613-00085-7 นายสายัณห์ เจริญเหล่า
58. 5613-00086-6 น.ส.ชญาธร กำพลรัตน์
59. 5613-00089-3 นายประจักษ์ วงษ์ฉิม
60. 5613-00102-3 น.ส.นันทพร สุขหอม
61. 5613-00105-0 น.ส.ศิรินภา คนหมั่น
62. 5613-00113-5 นายวิทยา อานนท์
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720