หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร จัดโครงการ "เสริมทักษะชีวิต สุขภาพกายดี สุขภาพจิตแจ่มใส ห่างไกลสารเสพติด"

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 กศน.เขตพระนคร จัด โครงการ " เสริมทักษะชีวิต สุขภาพกายดี สุขภาพจิตแจ่มใส ห่างไกลสารเสพติด" แก่นักศึกษา กศน.เขตพระนคร ทุกระดับชั้น เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมการมีสุขภาพ พลานมัยที่ดี ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา "คิดเป็น ใฝ่เรียนรู้"กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720