หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 (15 ธันวาคม 56)

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
1.สอนการเขียนใบลา (วิชาทักษะการเรียนรู้ บูรณาการกับ วิชาภาษาไทย) การเขียนให้ถูกแบบฟอร์ม คำขึ้นต้น คำลงท้าย
2. สอนเสริม วิชาคณิตศาสตร์ การหาสมการเลขยกกำลัง 2
3. กิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเอง ศึกษาเรียนรู้จากเรียนที่ได้อ่านพร้อมตอบคำถามลงใน ห้อง อ.ปอ
4. ทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้ จัดทำชั้นวางหนังสือ ทั้งจัดบริเวณสำหรับวางหนังสือ
5. ทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการสำรวจผู้ไม่รู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ ของชุมชนแขวงบ้านพานถม ซึ่งนักศึกษาได้ใช้เวลาช่วงพักกลางวัน สำรวจในชุมชน ได้ข้อมูลมา 10 แผ่น 

ปัญหาและอุปสรรคของโครงการนี้จากการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ไปหาข้อมูล คือ ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนไม่ต้องการให้ข้อมูลเลข 13 หลัก

วิธีแก้ ครูผู้สอน แนะนำให้นักศึกษาให้ข้อมูลเชิงลึกเช่นว่า การมาสำรวจครั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลประชากรในชุมชนทั้งที่รู้หนังสือและไม่รู้หนังสือ มาวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตร ให้เหมาะสมสำหรับผู้รู้และไม่รู้หนังสือ จึงต้องการข้อมูลที่ถูกต้องทุกพื้นที่ 100 %ขอบคุณ ..ภาพป้าพนิจและเขต
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720