หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีการเรียนการสอนครั้งที่ 13 (26 มกราคม 2557)

การเรียนการสอนครั้งที่ 13 (26 มกราคม 2557)


วิชา ทักษะการเรียนรู้ สอน เรื่อง Social Network ในชีวิตประจำวัน  โดยใช้ mind map (แผนผังความคิด)
ต้องยอมรับว่า...ในปัจจุบัน มีบทบาทในชีวิตของประชาชนชาวไทยยุคปัจจุบัน เป็นจำนวนมาก ซึ่งการใช้ Social Network...ก็เปรียบเสมือนดาบ 2 คม ต้องรู้จักทั้งข้อดี ข้อเสีย และหากเรารู้แล้วต้องรู้จักวิธีการแก้ไขด้วย

วิชาสังคมศึกษา  ให้นักศึกษา ศึกษาด้วยตนเองเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย
วิชากรุงเทพศึกษา ให้นักศึกษา ศึกษาด้วยตนเองจากใบงานและใบความรู้ที่ได้รับ
วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ศึกษาด้วยตนเองจากใบงานและใบความรู้ที่ได้รับ

ประเด็นปัญหา

เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้า นักศึกษาบางส่วนไปเลือกตั้ง

วิธีการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
ให้นักศึกษาติดตามงานทาง   https://www.facebook.com/groups/219397338130522/
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720