หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีการเรียนการสอนครั้งที่ 14 (2 ภุมภาพันธ์ 2557)

การเรียนการสอนครั้งที่ 14  (2 ภุมภาพันธ์ 2557)

เรื่องที่แจ้ง แจ้งนักศึกษา กศน.ที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ให้เข้าสอบ N_NET ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 และให้ตรวจสอบ คะแนนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)โดยให้นักศึกษาตรวจสอบและลงมือทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยตนเองให้ครบ 200 ชั่วโมง


ประเด็นปัญหา สถานที่จัดการเรียนการสอนใช้ในการเลือกตั้ง ส.ส.

วิธีแก้/ข้อเสนอแนะ 
1. นำนักศึกษาสอบกลางภาค โดยใช้ข้อสอบออฟไลน์ ในห้องสมุดชุมชน กศน.แขวงบ้านพานถม
2. นำนักศึกษาปรับภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้ รองรับการประเมินสถานศึกษาภายในจากโดยต้นสังกัด


การสอนเสริม 3 ชั่วโมง


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720