หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีสรุปการปฏิบัติงาน กศน.แขวงบ้านพานถม 2556

สรุปการปฏิบัติงาน กศน.แขวงบ้านพานถม ปีงบประมาณ 2556

ปรัชญา

“ นำความรู้เป็นฐาน พัฒนาการคิดเป็น เน้นการทำงานเป็นทีม ”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี”

เป้าหมาย (Goal)

1. ประชาชน กศน.แขวงบ้านพานถม ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
2. ผู้เรียนผู้รับบริการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อให้มีความเชื่อมั่นศรัทธาในการปกครองระบบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Democracy) มีคุณธรรม จริยธรรม ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย (Decemcy) และมีภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug-Free)
3. ภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมดำเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
4. ชุมชนมีการจัดการความรู้ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. แหล่งเรียนรู้มีอยู่อย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาเพื่อสนองความต้องการเรียนรู้ของประชาชน
6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการเรียนรู้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

พันธกิจ (Mission)

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
3. ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ความยังยืน
4. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องและการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการ
ศึกษาตลอดชีวิต
5. พัฒนาบุคลากร และภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มุ่งเน้นบริการด้านการศึกษา

- ประชากรวัยแรงงาน (15-59ปี) ในแขวงบ้านพานถมได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับการศึกษา
- ประชาชนได้รับบริการทักษะอาชีพอย่างทั่วถึงและหลากหลาย
- ผู้เรียน/ผู้รับบริการ สามารถ นำสาระการเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดความรู้สู่ชุมชน

- จัดตั้ง กศน.ตำบล/กศน.แขวง
- พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนสู่ความเป็นเลิศ
- ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย


บทที่ 3 

ผลการดำเนินงาน

1.1 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ

เป็นการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน ด้วยรูปแบบวิธีที่เหมาะสมและมีสาระหลักสูตรที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อก่อให้เกิดกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิต โดย กศน.แขวงบ้านพานถม ได้จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2556 120 คน จัดได้ 122 คน ผลการจัดกิจกรรม มีดังนี้

ระดับการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1/2556  เข้าศึกษา 60 (คน)  จบการศึกษา 20 (คน) 
2/2555  เข้าศึกษา 62 (คน)  จบการศึกษา 13 (คน)
รวม 102
จบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2555 จำนวน 20 คน
จบการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2556 จำนวน 13 คน

1.3.1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและกลุ่มบุคคลซึ่งมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่แตกต่างกัน ส่งเสริมให้รู้จักพัฒนาอาชีพของตนเอง กศน.แขวงบ้านพานถม จัดหลักสูตรอบรมวิชาชีพระยะสั้น 5 – 10 ชั่วโมง ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพในพื้นที่ และ หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 40 ชั่วโมง

- จัดวิชาชีพ ในวันสำคัญ เช่น วันที่ 12 สิงหาคม
- จัดวิชาชีพ การทำดอกไม้การบูร การทำพวงกุญแจนกฮูก การทำเหรียญโปรยทาน ณ ลานเอนกประสงค์วัดใหม่อมตรส ภายในงบประมาณ 5,000 บาท มีผู้เรียนทั้งสิ้นจำนวน 106 คน
- การสร้างเว็บไซด์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพหลักสูตร 40 ชั่วโมง จำนวนผู้เรียน 15 คน

ผลที่ได้รับ
สมาชิกที่ผ่านการอบรม สามารถนำความรู้ไปพัฒนาเพิ่มทักษะอาชีพของตนเองให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น และบางคนได้มีทางเลือกประกอบอาชีพใหม่ สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นมีรายได้เสริมลดรายจ่าย สามารถทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

1.3.2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความสามารถให้บุคคลให้สามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความสุขตามสภาพและความสงบสุขความปลอดภัยในสังคม กศน.แขวงบ้านพานถม ได้ดำเนินการจัดโดยใช้กระบวนการเรียนรู้โดยให้นักศึกษา ประชาชน มีส่วนร่วมได้มีการจัดทัศนศึกษาดูงาน , การสัมมนา , การอบรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร , การอบรมคุณธรรม จริยธรรม , การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด , การให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย , การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิทยากรให้ความรู้ , การดูแลสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงเป็นต้น

- จัดกิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิต โดยใช้การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) 

การปลูกผักสวนครัว
การร่วมงานสุดยอด กศน.
การทำชั้นวางหนังสือชุมชน
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์

- การร่วมงานตามประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน

จุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
เวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ถวายเทียนพรรษา

ผลที่ได้รับ
ทำให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้มีเจตคติและมีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้จักคิด วิเคราะห์ รู้จักเสียสละ มีความสามัคคี เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรมรู้จักแก้ปัญหาสามารถเป็นแบบอย่าง เป็นคนดีในสังคมต่อไป


1.3.3 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

เป็นการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้และทักษะจากการศึกษาที่ผู้เรียนมีอยู่หรือได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยมีรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย กศน.แขวงบ้านพานถม ได้จัดกิจกรรมให้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้และทุนทางสังคม เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้เพื่อสังคมและชุมชน จัดพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้พื้นฐาน การใช้คอมพิวเตอร์ , การเรียนรู้ผ่าน internet ที่ชุมชนวัดใหม่อมตรส สนับสนุนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

- จัดกิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิต โดยใช้การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)
ร่วมมอบของขวัญและร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ
การทำชั้นวางหนังสือชุมชน
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน
สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 84 คน

ผลที่ได้รับ

สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามวิถีชีวิตทางการปกครองในระบบประชาธิปไตย และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.3.4 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ใช้กระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษาในการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ และรายได้ของ นักศึกษา ประชาชนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กศน.แขวงบ้านพานถม ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มทักษะการออม การทำบัญชีรายรับรายจ่าย พัฒนาอาชีพ

- การนำนักศึกษาปลูกผักสวนครัว ในสวนผักพอเพียง
- การทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย

ผลที่ได้รับ 


ทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน มีความตระหนักถึงการใช้จ่ายอย่างพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตา สามัคคี มีความรู้ความสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตครอบครัว และสร้างอาชีพให้มีรายได้ลดรายจ่าย ทำให้ความเป็นอยู่ในชีวิตดีขึ้น อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่สมาชิกในชุมชนในการสร้างนิสัยรักการออม

1.4 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

เป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและการพัฒนาห้องสมุดประจำตำบลและมุมหนังสืออ่านประจำหมู่บ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เชื่อมโยงความรู้จากภายนอก ความรู้สากลและข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ การเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาอาชีพและการทำมาหากิน และเป็นแหล่งจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิต การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

กศน.แขวงบ้านพนถม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยจัดที่บ้านประธานชุมชน  

ซึ่งมีจำนวนผู้รับบริการ จากการสอบถามประธานชุมชน วันละ ไม่ต่ำกว่า 10 คน เดือนละประมาณกว่า 300 คน

กลุ่มเป้าหมายมุมหนังสือประจำชุมชนในโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
ชื่อ 
บ้านหนังสืออัจฉริยะชุมชนวัดใหม่อมตรส 
สถานที่ตั้ง 
83/3 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ 
แขวง 
บ้านพานถม 
รหัสไปรษณีย์ 
10200 
ผู้ดูแล 
นางอมรวดี อังคาวุธ 

1.5 แหล่งเรียนรู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามแหล่งการเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนวัดใหม่อมตรสและชุมชนบ้านพานถม แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร

ชุมชนบ้านพานถม
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~boonnart/handcraf.html
วัดใหม่อมตรส
วัดปรินายก
วัดเอี่ยมวรนุช
ศาลเจ้าพ่อหนู

1.6 กิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้

กิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้ มีดังนี้
1. กิจกรรมด้านการศึกษาสายสามัญ/สายอาชีพ
2. กิจกรรมการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน/ สารสนเทศ /ประชากร /สถิติ
3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
4. กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนาธรรมไทย/สืบสานประเพณีในท้องถิ่น
5. กิจกรรมศึกษาข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ/อนามัย
6. กิจกรรมการพัฒนา/เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. กิจกรรมศึกษาข้อมูลด้านเกษตรพอเพียง

1.7 จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้

จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้มี 6 แห่ง

1. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกศน.แขวงบ้านพานถม (ห้องสมุดชุมชน กศน.แขวงบ้านพานถม)
2. บ้านหนังสืออัจฉริยะ ชุมชนวัดใหม่อมตรส
3. วัดทุกแห่งในแขวง(สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น)
4. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
5.สวนผักพอเพียงชมรมรักษ์เกิด
6.กลุ่มนครผึ้งพานถม

1.8 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชนในการส่งเสริมและพัฒนา กศน.ตาบล มีดังนี้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน (Information Center)
- ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรวัยแรงงานกศน.แขวงบ้านพานถม
- ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การเกษตรของประชาชนแขวงบ้านพานถม
- ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ในแขวงบ้านพานถม

โดยได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษาของกศน.แขวง
2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/กิจกรรมวันรักการอ่าน
3. กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน
4. กิจกรรมค่ายวิชาการเชิงบูรณาการ
5. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และยาเสพติด
6. ข้อมูลพื้นฐานการศึกษาของนักศึกษาสายสามัญ/สายอาชีพ/ข้อมูลผู้จบหลักสูตร กศน. /ข้อมูลประชากร/มุมอาเซียนศึกษา/ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ข้อมูลแผ่นพับประชาสัมพันธ์/ข้อมูลผู้สูงอายุ/ข้อมูลกลุ่มสตรี/ข้อมูลความต้องการการศึกษาของประชากร อายุ 15-59 ปี

1.9 ศูนย์สร้างโอกาสการเรียนรู้ในการส่งเสริมและพัฒนา กศน.แขวง มีดังนี้

ศูนย์สร้างโอกาสการเรียนรู้ (Opportunity Center)
- กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นนอกสถานที่ร่วมกับโรงเรียนหนองผือจำเริญพัฒนา และอบต.นาเพียง
- จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่บริการตัดผมฟรีร่วมกับ อบต.นาเพียงเคลื่อนที่
- จัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ แขวงบ้านพานถม

โดยได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้
1. มีการจัดกิจกรรมบอร์ดประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่างๆของ กศน.ตำบล
2. มีบริการสื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา ETV
3. มีบริการยืมสื่อการเรียนรู้ (หนังสือเรียน) แผ่น CD,VCD หรือสื่อการเรียนรู้อื่นๆ
4. มีบริการยืมสื่ออุปกรณ์เสริมทักษะการเรียนรู้
5. อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในชุมชน
6. เป็นศูนย์ฝึกอาชีพของชุมชน 

1.10 กิจกรรมที่จัดและส่งเสริมให้ กศน.ตาบลเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชนตาบล

ศูนย์สร้างโอกาสการเรียนรู้ (Opportunity Center)
- กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นนอกสถานที่
- จัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมคุ้มครองผู้บริโภค

1.11 ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและได้ลงนามบันทึกข้อตกลง

การทำงานร่วมกับเครือข่าย
ผนึกกําลังภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมจัดการศึกษา กศน.แขวงบ้านพานถมได้ร่วมจัดกิจกรรมและได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและได้รับการสนับสนุน การจัดกิจกรรมกับเครือข่ายในชุมชนวัดใหม่อมตรส แขวงบ้านพานถม

1.14 แผนของแผนพัฒนา กศน.ตาบล

มีการวางแผนการพัฒนา กศน.ตำบลโดยได้มีการวางแผนร่วมกับคณะกรรมการกศน.แขวงบ้านพานถมและได้สำรวจข้อมูลของประชาชน กศน.แขงบ้านพานถม  เพื่อเป็นฐานในการพัฒนากศน.ตำบล ให้เหมาะสมกับบริบทชุมชนแขวงบ้านพานถม และได้นำเสนอแผนการพัฒนา กศน.ตำบลให้ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนครทราบและอนุมัติตามแผนพัฒนา กศน.แขวงบ้านพานถมต่อไป

1.15 แผนปฏิบัติการ

1.15.1 แผนปฏิบัติการประจำปี

จัดทำแผนปฏิบัติประจำปี โดยได้วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม ของคณะกรรมการ กศน.แขวงบ้านพานถม แนวทางการปฏิบัติงานโดยนำการวางแผนการปฏิบัติงานการควบคุม กํากับ ดูแล เกี่ยวกับงานวิชาการ การบริหารงานทั่วไป ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ตามบทบาทหน้าที่ภารกิจ ตามความรับผิดชอบ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระนคร ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น โดยยึดมั่นศรัทธาในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหลักในการปฏิบัติและการเป็นครู กศน.ตำบล ให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ

1.15.2 แผนได้รับการอนุมัติ
 ปฏิบัติงาน ที่ได้รับการอนุมัติ ดังนี้
– แผนการดำเนินกิจกรรมการค่ายวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
-แผนการดำเนินกิจกรรมการปรับพื้นฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
- แผนการดำเนินกิจกรรมเรียน ICT กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
-แผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “โครงการกลอนลำ นำความรู้ สู่การอ่าน”
-แผนการดำเนินงานกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
-แผนการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (การปลูกผักปลอดสารพิษ ณ สวนผักพอเพียง)

กศน.แขวงบ้านพานถมนั้น ได้จัดประชุมการทำแผน และประชุมร่วมกับคณะกรรมการ กศน.ตำบล แล้วได้นำเสนอแผนงานให้ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนครทราบถึงแนวปฏิบัติตามแผนงานเพื่ออนุมัติและดำเนินงานต่อไป

1.15.3 แผนปฏิบัติงานประจำเดือน

แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2555

แผนการปฏิบัติงาน พฤศจิกายน 2555
- ประกาศผลสอบ
- จัดตั้งกลุ่มการเรียนการสอน
-ประชุมคณะกรรมการ กศน.แขวงบ้านพานถม
-จัดปฐมนิเทศ น.ศ.
-สำรวจกลุ่มเป้าหมาย
-สำรวจข้อมูลจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
-ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา
-จัดตั้งกลุ่มการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีพระยะสั้น
-จัดทำแผนปฏิบัติงาน
-จัดทัศนศึกษานอกสถานที่/แหล่งเรียนรู้
-จัดหาสื่อการเรียนการสอน
-ส่งเรื่องเบิกเงินกิจกรรมสอนเสริม
-จัดตั้งกลุ่มนักศึกษาสายอาชีพ
-จัดการเรียนการสอนสายอาชีพ
-ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 


แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2555

แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม 2556 
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาสายสามัญ
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาสายสามัญ
-จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ
-จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ
-จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
-จัดการเรียนการสอน ICT
-จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
-จัดกิจกรรมกลุ่มอาชีพ
-จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
-จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 


แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2556

-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญ
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญ
-ขออนุมัติจัดตั้งกลุ่มวิชาชีพ
-ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน
-ประสานที่สอบปลายภาคเรียน
-ประกาศผลคะแนนสอบปลายภาค
-กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
-ออกหลักฐานการศึกษาผู้จบหลักสูตร
-ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา
-จัดกิจกรรมสายอาชีพ

Best practice กศน.แขวงบ้านพานถม

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง blog Social Network มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการปฎิบัติงานของ กศน.แขวงและ กศน.เขต

ขอขอบคุณ แนวทางการทำสรุปของ กศน.ตำบลนาเพียง กศน.อำเภอชุมแพ
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720