หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2557

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 กศน.เขตพระนคร  นำโดย นางสาว.สมใจ จินตนาผล ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร  นำบุคลากรในสังกัด  ร่วมพัฒนาบุคลากร ใน "โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2557" ระยะที่ 1 วันที่ 17 มกราคม 2557  เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพในสถานศึกษาจากต้นสังกัด ณ กศน.เขตดุสิต โดยมี ดร.ประสิทธิ์ และ ดร. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย แนะนำระบบการประกันคุณภาพภายใน การเก็บหลักฐาน เอกสาร ร่องรอย ใน 6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720