หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีการเรียนการสอนครั้งที่ 16 (16 ภุมภาพันธ์ 2557)

การเรียนการสอนครั้งที่ 16 (16 ภุมภาพันธ์ 2557)


เรื่องที่แจ้ง แจ้งนักศึกษา กศน.ที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ให้เข้าสอบ N_NET ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ และให้ตรวจสอบ คะแนนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่ทำไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงคะแนน

วิชาลูกเสือ กศน.1
ให้นักศึกษาที่เรียนวิชาลูกเสือ กศน.1 จัดบอร์ดคำปฏิญาณของลูกเสือ 3 ข้อ โดยใช้ตัวอักษรในกระดาษหนังสือพิมพ์ตัดคำมาติดแปะในบอร์ด ดังรูปตัวอย่าง


คำปฏิญาณของลูกเสือ
ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า      
ข้อ 1. ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ข้อ 2. ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ 
ข้อ 3 . ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
กฎของลูกเสือ มี  10 ข้อ 
                                                                                   
ข้อ 1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ 
ข้อ 2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรง
        ต่อผู้มีพระคุณ 
ข้อ 3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
ข้อ 4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
ข้อ 5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
ข้อ 6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์                   
ข้อ 7. ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความ     
         เคารพ                  
ข้อ 8. ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก                   
ข้อ 9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์                      
ข้อ 10. ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ 

วิชาโครงงาน ให้นักศึกษาเขียนรายงานการทำโครงงานให้ถูกต้องตามเป็นฟอร์ม 5 บท

ประเด็นปัญหา นักศึกษามาเรียนสายทำให้ครูผู้สอนไม่สามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
วิธีแก้/ข้อเสนอแนะ 
1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีหัวหน้าและรองหัวหน้า ให้นักศึกษาดูแลกันเองภายในกลุ่ม ให้คำปรึกษาและจดบันทึกการสอนและคำชี้แจงของครูผู้สอน คะแนนเก็บจะมาจากการทำงานกลุ่มและการทำงานเป็นทีมเป็นส่วนใหญ่ โดยจะเริ่มใช้ภายในปีการศึกษาหน้า
การสอนเสริม 3 ชั่วโมง


+++++ครูปอพบนักศึกษา++++++
มีเรื่องแจ้งให้แซบบบบบ 4-5 เรื่อง

1. มีกิจกรรมเข้าค่ายวันที่ 15 - 16 มีนาคม ช่วงปิดเทอม อยากให้นักศึกษาที่จะจบไปกันทุกคน มี กพช.ให้ โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย 300 บาท
2. กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา มีใครไปที่วัดอื่นอีกไหมขอรูปด้วย แล้วมาเขียนโครงการเสนอด้วย
3. ครูได้ไปเช็คคะแนนกิจกรรม กพช.ของพวกเรามาแล้ว ปรากฏว่ายังไม่ได้ลงคะแนนหลายกิจกรรมเลย ครูได้ใช้วิธีส่งอีเมลไปให้ครูที่ลงคะแนนชี้แจงอยู่ หากเหตุผลของเขาเป็นยังไงจะมาแจ้งอีกที (ขอให้นักศึกษาที่ไปร่วมกิจกรรมของเทอมที่แล้ว และเทอมนี้ตั้งแต่ต้นเทอมจำให้ได้ว่าไปกิจกรรมอะไรบ้าง แล้วเราค่อยมาหาวิธีแก้ไขกันหากเหตุผลไม่สมควร)
4.เหลือเวลาอีกไม่อีกวันก็จะจบภาคเรียนแล้ว ใครที่ไปทำ กพช.ที่ใดก็ถามเพื่อนหรือใส่ชื่อเพื่อนไปด้วยแล้วมาเขียนโครงการ กพช เสนอสถานศึกษา (คนที่เคยเขียนแล้วจะรู้ว่าไม่ยาก เพราะมีฟอร์มพร้อม)
5. คะแนนเก็บของเทอมนี้ ครูจะเน้นเรื่องการมาเรียนและคะแนนโครงงานเป็นหลัก(ทำให้ดีที่สุด) ใครที่ไม่ค่อยมาเรียน ก็ทำโครงงานพร้อมรูปเล่มมาส่งดีๆ คะแนนรองลงมาก็คือคะแนนที่พวกเธอมาตอบในเฟสนี่แหละ
++++จบข่าว++++++
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720