หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 4 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ 2547 ฉ.2 2551

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551 เกิดจากมาตราใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
A.
B.
C.
D.
2. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ประกาศใช้เมื่อใด
A.
B.
C.
D.
3. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
A.
B.
C.
D.
4. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551 คือใคร
A.
B.
C.
D.
5. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551 มีทั้งหมดกี่หมวดกี่มาตรา
A.
B.
C.
D.
6. ตำแหน่งอาจารย์ 3 ที่ครูชอบพูดกัน เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง อยู่ในหมวดใดของพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551
A.
B.
C.
D.
7. ผู้รักษาการพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551
A.
B.
C.
D.
8. ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ คือความหมายของข้อใดตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551
A.
B.
C.
D.
9. บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551 คือข้อใด
A.
B.
C.
D.
10. หน่วยงานการศึกษา หมายถึงทุกข้อ ยกเว้น ข้อใด
A.
B.
C.
D.
11. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของสถานศึกษา ตามพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551
A.
B.
C.
D.
12. ก.ค.ศ. ย่อมาจากอะไร
A.
B.
C.
D.
13. ก.ค.ศ. มีจำนวนกี่คน ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551
A.
B.
C.
D.
14. อ.ก.ค.ศ. ย่อมาจากอะไร
A.
B.
C.
D.
15. อ.ก.ค.ศ. มีจำนวนกี่คน ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551
A.
B.
C.
D.
16. ใครเป็นประธานใน ก.ค.ศ.
A.
B.
C.
D.
17. ใครเป็นประธานใน อ.ก.ค.ศ.
A.
B.
C.
D.
18. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ ก.ค.ศ.
A.
B.
C.
D.
19. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติและข้อห้ามของกรรมการผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใน ก.ค.ศ.
A.
B.
C.
D.
20. ข้อใดกล่าวถูกต้องในกรรมการผู้แทนใน ก.ค.ศ.
A.
B.
C.
D.
21. กรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ค.ศ. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
A.
B.
C.
D.
22. ถ้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่างลงให้ดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน
A.
B.
C.
D.
23. ข้อใด ไม่ใช่ การพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ.
A.
B.
C.
D.
24. กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ้นจากตำแหน่งทุกข้อยกเว้นข้อใด
A.
B.
C.
D.
25. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.
A.
B.
C.
D.
26. ใครมีหน้าที่จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
A.
B.
C.
D.
27. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551
A.
B.
C.
D.
28. ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ต้องมีอายุเท่าใด ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551
A.
B.
C.
D.
29. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
A.
B.
C.
D.
30. มาตรา 38 ข (2) ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551 หมายถึงข้อใด
A.
B.
C.
D.
31. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
A.
B.
C.
D.
32. ข้อใดไม่เป็นตำแหน่งทางวิชาการ ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551
A.
B.
C.
D.
33. ให้ใครเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
A.
B.
C.
D.
34. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง ในการบรรจุและแต่งตั้ง
A.
B.
C.
D.
35. ใครเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
A.
B.
C.
D.
36. ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครู ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งใด เป็นเวลาเท่าใด
A.
B.
C.
D.
37. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับข้อใด
A.
B.
C.
D.
38. วินัยตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551มีลักษณะ
A.
B.
C.
D.
39. ถ้าข้าราชการครูเห็นว่าการกระทำหรือคำสั่งของผู้อำนวยการจะทำให้ราชการเสียหายต้องปฏิบัติอย่างไร
A.
B.
C.
D.
40. ผอ.โรงเรียนประเมินชำนาญการพิเศษไม่ผ่านเนื่องจากใช้ให้เพื่อนกันซึ่งเป็นผอ.ทำผลงานให้ข้อใดกล่าวถูกต้อง
A.
B.
C.
D.
41. โทษทางวินัยมีกี่สถาน
A.
B.
C.
D.
42. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำความผิดและทั้งคู่อยู่ต่างส่วนราชการใครเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ตามมาตรา 53
A.
B.
C.
D.
43. กรณีกระทำความผิดวินัยร้ายแรง หากมีการลดโทษห้ามลดโทษต่ำกว่าข้อใด
A.
B.
C.
D.
44. ข้าราชการครูถูกให้ออกจากราชการถ้าเป็นท่านจะทำอย่างไร
A.
B.
C.
D.
45. ครูโรงเรียนของท่านขอลาออกไปไปเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่สถาบันราชภัฎใครเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
A.
B.
C.
D.
46. ในกรณีผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการสามารถยับยั้งการลาออกของข้าราชการครูได้เท่าไร
A.
B.
C.
D.
47. ข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกเพื่อไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้มีผลเมื่อใด
A.
B.
C.
D.
48. กรณีครูในโรงเรียนของท่านถูกพักใช้ใบอนุญาตในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารท่านจะทำอย่างไรประการแรก
A.
B.
C.
D.
49. จากข้อ 48 กรณีไม่มีตำแหน่งว่างให้ทำอย่างไร
A.
B.
C.
D.
50. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551 ประกาศใช้เมื่อใด
A.
B.
C.
D.
51. ตามพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551 กรรมการโดยตำแหน่งใน ก.ค.ศ. ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ข้อใด ไม่ใช่
A.
B.
C.
D.
52. อัตราส่วนกรรมการโดยตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.ตามพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551 คือข้อใด
A.
B.
C.
D.
53. อัตราส่วนกรรมการโดยตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตามพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551 คือข้อใด
A.
B.
C.
D.
54. ตามพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551 ผู้แทนข้าราชการครู จำนวนหกคน ในที่นี้ต้องเป็นข้าราชการครูสังกัด สพฐ.จำนวนเท่าไร
A.
B.
C.
D.
55. ข้อใด ไม่เป็น อนุกรรมการโดยตำแหน่งตามตามพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ฉ.2 พ.ศ.2551
A.
B.
C.
D.
56. ตาม  ตามพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉ.2 พ.ศ.2551ข้อใดไม่ใช่ตำแหน่งตาม มาตรา 8
A.
B.
C.
D.
57. ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉ.2 พ.ศ.2551
A.
B.
C.
D.
58. ผู้มีอำนาจพิจารณาโทษวินัยร้ายแรงของข้าราชการครูตำแหน่งครูในสถานศึกษาคือข้อใด
A.
B.
C.
D.
59. ข้าราชการครูในโรงเรียนของท่านได้คัดลอกผลงานผู้อื่นส่งในการทำวิทยฐานะเชี่ยวชาญและถูกลงโทษท่านจะแนะนำครูคนดังกล่าวให้ทำอย่างไร
A.
B.
C.
D.
60. ตามพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉ.2 พ.ศ.2551มีทั้งสิ้นกี่มาตรา
A.
B.
C.
D.

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720