หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร ร่วมบริการดอกไม้ธูปเทียนและเวียนเทียน ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เนื่องในวันมาฆบูชา


เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 บุคคลากร กศน.เขตพระนคร  คือ นางสาววรลักษณ์ สิโรมกุล ครูอาสาสมัคร กศน. นางสาวนัยนา ชดเจริญ ครู กศน.แขวงเสาชิงช้า นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม  นำนักศึกษา กศน.เขตพระนคร ร่วมบริการดอกไม้ธูปเทียนและเวียนเทียนณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงพระศาสนา โดยการร่วมบริการดอกไม้ ธูปเทียนแก่ศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีและร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน  4 ประการ  คือ พระสงฆ์สาวก 1,250 รูปได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6, และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4


ขอบคุณภาพครูนุ้ย และ สก. กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720