หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ผู้เรียนมีงานทำหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๗  ผู้เรียนมีงานทำหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ค่าน้ำหนัก        ๕  คะแนน

คำอธิบาย
                   ผู้เรียนมีงานทำหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  หมายถึง ผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องในแต่ละหลักสูตร/โครงการ (เฉพาะที่มีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ ๔๐ ชั่วโมงขึ้นไป) สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง  ครอบครัว ชุมชนและสังคม  เช่น  เห็นช่องทางการประกอบอาชีพสุจริต  พัฒนาหรือประกอบอาชีพ  ซึ่งก่อให้เกิดรายได้หรือลดรายจ่าย

เกณฑ์การพิจารณา
                          ร้อยละของผู้เรียนที่มีงานทำหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรม
          ๑. สถานศึกษาควรจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทของชุมชนเพื่อการมีงานทำหรือมีรายได้เสริม
          ๒. สถานศึกษาควรจัดระบบติดตามผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑.การสอบถาม การสัมภาษณ์
ผู้เรียน  ครู วิทยากร ภูมิปัญญาและผู้เกี่ยวข้อง
๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
-บันทึกรายงานการประชุม
 - หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีอาชีพหรือ
การสร้างรายได้เสริมของสถานศึกษา
- ทะเบียนผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง
- ระบบและเครื่องมือติดตามผลผู้เรียน
- เอกสาร หลักฐาน  ผลงานของผู้เรียนเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720