หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีประวัติวิทยากรวิชาชีพ มาตราฐาน 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อง

ประวัติวิทยากรวิชาชีพ
ชื่อ นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล  ครู กศน.แขวงบ้านพานถม

คำสั่งแต่งตั้งวิทยากร 
คำสั่งที่ 33/2556


การผ่านการอบรมเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับวิทยากรความรู้
1.ผ่านการอบรมการทำเว็บไซด์โดย JoomLa 48 ชั่วโมง
2.ผ่านการอบรมการทำโปรแกรม PowerPoint
3.ผ่านการอบรมการสร้างเว็บไซด์ Moodle
4.ผ่านการอบรมครูต้นแบบกรมบัญชีสหกรณ์

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร
1.ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 48 ชั่วโมง
2.อบรมเว็บไซด์แก่บุคลากร กศน.เขตพระนคร
3.อบรมเว็บไซด์แก่ บุคคลากร กศน.เขตพญาไท
4.อบรมเว็บไซด์แก่ บุคลากร กศน.เขตคลองสามวา
5.การสร้างเว็บไซด์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ
6.การสร้างเว็บไซด์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ
7.วิทยากรพิเศษ สอนสามเณรภาคฤดูร้อน วัดใหม่อมตรส
8. สอนวิชาชีพ การทำผ้าบาติก กรอบรูปฟิล์มเย็น


ใบความรู้การสร้างเว็บไซด์
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเว็บไซด์
หลักสูตร


ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๔ คุณภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อง
ค่าน้ำหนัก   คะแนน
คำอธิบาย
          คุณภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อง หมายถึง ครู วิทยากร ภูมิปัญญา บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง คัดเลือกจากสถานศึกษา หรือภาคีเครือข่ายให้ทำหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะที่สำคัญ  ชี้แนะ และบริหารจัดการให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ ได้เรียนรู้เต็มความสามารถ เพื่อพัฒนาผู้เรียน/ผู้รับบริการให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ตามที่สถานศึกษากำหนด
ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรม
๑.      จัดทำแฟ้มประวัติของผู้สอน
๒.      จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้สอน
๓.      จัดทำแผนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง
๔.      จัดทำใบความรู้ ใบงาน เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบบสรุปผลการประเมินของหลักสูตรที่สอน
๕.      จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการได้ฝึกปฏิบัติจริงและใช้ประสบการณ์จริงในการเรียนรู้
๖.      มีการวัดและประเมินผลผู้เรียน/ผู้รับบริการทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน
๗.      จัดทำสรุปประเมินผลการเรียนของผู้เรียน/ผู้รับบริการ
๘.      นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป
๙.      จัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาครูผู้สอนการศึกษาต่อเนื่อง
๑๐.  มีการประเมินผลผู้สอนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำผลมาปรับปรุงพัฒนา
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑. การสอบถาม การสัมภาษณ์
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา และผู้เรียน/ผู้รับบริการ
๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
-ใบสมัครหรือแฟ้มประวัติของผู้สอนที่สถานศึกษาจัดทำทะเบียนครู
-หลักสูตร/โปรแกรมการเรียนต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดให้บริการหรือเปิดการเรียนการสอน/การอบรม
-บันทึกรายงานการประชุม/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
-หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง/หลักสูตรระยะสั้น/โปรแกรมการเรียนรู้
-แผนการจัดการเรียนรู้/รายงานการวิจัยชั้นเรียน
-แฟ้มสะสมงานของ ผู้สอน 
-ใบความรู้ ใบงาน
-บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
- เครื่องมือวัดและประเมินผล
-แผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาแล้ว
-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลผู้จบหลักสูตร
-รายงานผลการติดตามผู้จบหลักสูตร-แผนปฏิบัติงานประจำปี โครงการ กิจกรรม
๓. การสังเกต
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720