หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีการเรียนการสอนครั้งที่ 18 (2 มีนาคม 2557) ประกวดโครงงาน

การเรียนการสอนครั้งที่ 18 (2 มีนาคม 2557)

โครงการประกวดโครงงาน กศน.เขตพระนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ปีนี้จัดขึ้นพร้อมปัจฉิมนิเทศ โดยมี กศน.แขวง ทุกแขวงร่วมกิจกรรม มีการประกวดโครงงานระดับมประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษา มีผลงานประกวด 10 โครงงาน

การประกวดโครงงาน จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีกระบวนการเรียนรู้โดยการทำโครงงาน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์เป็น เพราะจะต้องนำสาระความรู้จากวิชาที่เรียนมาบูรณาการกับปัญหาหรือสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตน นำเสอในรูปแบบโครงงาน


ขอบคุณภาพ ครูนุ้ย

เรื่องที่แจ้ง 
-  แจ้งนักศึกษา กศน.สอบปลายภาคเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการพระนคร
-  สอบเสร็จตรวจดูคะแนนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต หากไม่เรียบร้อยให้เรียบปรึกษาครูผู้สอน
- แจ้งโครงการค่าย 15 - 16 มีนาคม 2557 ค่าสมัคร 300 บาท
- แจ้งเรื่องทำ กพช.งานวัดอินทร ทำแหล่งเรียนรู้ในเขตพระนคร
การแนะแนว
- มีการแนะนำการศึกษาต่อจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชการเจ้าพระยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสุโขทัย ให้ความรู้ แนะนำการศึกษาต่อ ทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส.

13.00 - 16.00 น. นำนักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนกลางภาค สอบกลางภาคสำหรับนักศึกษาที่ตกหล่น ให้คะแนนโครงงาน
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720