หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีมาตราฐานที่ 5

มาตรฐานที่ ๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
คำอธิบาย
หมายถึง   ผลผลิตตามปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมทั้งความสำเร็จตามจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษานั้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา
ค่าน้ำหนัก  ๕  คะแนน
คำอธิบาย
          หมายถึง  ผลการดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่บรรลุตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษาซึ่งกำหนดไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา ที่กำหนดเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ซึ่งต้องสะท้อนคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ
ข้อเสนอแนะแนวทาง
๑) ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม ในการกำหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเป้าหมายและ กลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ การดำเนินงานของสถานศึกษาโดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๑.๑. มีปรัชญา  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมทั้งแผนพัฒนาการศึกษา(แผนกลยุทธ์)และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษา
๑.๒. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดแผนปฏิบัติงาน
๑.๓. มีรายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา  ที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นโยบาย ของสำนักงาน กศน.
๑.๔. มีรายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ กลยุทธ์การดำเนินงานกับปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา
๑.๕ ปรัชญา วิสัยทัศน์ที่กำหนด จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ และอาจพิจารณาจากคุณสมบัติพึงประสงค์ของผู้เรียน ๙ ข้อ โดย คณะกรรมการสถานศึกษาต้องมีส่วนร่วมและเห็นชอบในการกำหนดอัตลักษณ์

๒) มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากร ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
๒.๑. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ  (บันทึกการประชุม  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  ภาพกิจกรรม)
๒.๒. บุคลากร  ผู้เกี่ยวข้อง(กรรมการสถานศึกษา/ภาคีเครือข่าย/นักศึกษา)มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี  โดยจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ  บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผน
๒.๓. บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำกับ/ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน
๒.๔. มีการนำผลการติดตามไปใช้ในการพัฒนา

๓) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจทุกโครงการ/กิจกรรม  อยู่ในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๓.๑. มีการประมวลสรุปผลความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๓.๒.  สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถออกแบบกิจกรรม วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

๔) มีผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษาและเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน ท้องถิ่น
๔.๑. มีรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)
๔.๒. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษา(ผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของการดำเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา)
๔.๓. มีรายงานการปรับปรุง หรือการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนการปฏิบัติการประจำปี

๕) ผู้เรียนร้อยละ  ๗๕  ขึ้นไปมีอัตลักษณ์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ    พันธกิจด้านผู้เรียนตามที่สถานศึกษากำหนด และเป็นที่ยอมรับของชุมชน ท้องถิ่น
๕.๑ แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม
๕.๒.การจัดกิจกรรม โครงการในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและสะท้อนผู้เรียนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่กำหนดชัดเจน
๕.๓. สถานศึกษามีรายงานสรุปผลการดำเนินงานหรือการประเมินโครงการ กิจกรรม ที่สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียน บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
๕.๔. หลักฐานที่แสดงถึงการยอมรับว่าเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้บรรลุ     อัตลักษณ์และเอกลักษณ์  เช่น รางวัล เกียรติบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น
๕.๕. ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง  ชุมชน       เป็นต้น
๕.๖. สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถออกแบบกิจกรรม วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑. การสอบถาม การสัมภาษณ์   การสังเกต
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้เรียน  ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง
๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจำปี โครงการ กิจกรรม
- ร่องรอยการวิเคราะห์ข้อมูลความสอดคล้องระหว่าง   ปรัชญา     พันธกิจ วัตถุประสงค์       กลยุทธ์ กฎหมายต่างๆ   ที่รองรับ กับ แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี
- สรุปผลการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน
- รายงานการประชุม รายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปการประเมิน  โครงการ  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ฯลฯ
- แบบสอบถาม สังเกต  แบบประเมินความ   พึงพอใจ  แบบสรุปผลความ
พึงพอใจ  แบบนิเทศติดตามผล  แบบสรุปผลการนิเทศ
- โล่รางวัล เกียรติบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น      

หลักฐาน ร่องรอย โล่รางวัล เกียรติบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณ
บันทึกการประชุม ลว ที่   ......./.........,  ........./........., ......../........, ........../......... , ........./......... , ........../........
สรุปผลการนิเทศติดตาม จากหนังสือนิเทศ กศน.แขวงบ้านพานถม และ กศน.แขวงอื่นๆ
แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ปี 2554 , 2555 , 2556
แผนปฏิบัติการประจำปี 2554 , 2555 , 2556
สรุปการประเมินโครงการ
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา
ค่าน้ำหนัก  ๕  คะแนน
คำอธิบาย
  หมายถึงผลการดำเนินงานตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการดำเนินงานของสถานศึกษานั้นๆเป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น เช่น  สถานศึกษาที่ส่งเสริมประกอบอาชีพ   ด้านเศรษฐกิจพอเพียง   ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ข้อเสนอแนวทาง
  
๑)  ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม ในการกำหนดจุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษารวมทั้งกำหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
       ๑.๑สถานศึกษาต้องวิเคราะห์จุดเด่น จุดเน้น ของสถานศึกษา และนำมากำหนดเป็นเอกลักษณ์ สำหรับอัตลักษณ์นั้นอาจเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาก็ได้
        ๑.๒. มีรายงานการประชุมผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม ในการกำหนดจุดเน้น จุดเด่น
       ๑.๓. มีเอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นการกำหนดเอกลักษณ์ และวิเคราะห์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษา
       ๑.๔. มีรายงานการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

๒) มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากร ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
     ๒.๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำแผนต่าง ๆ และส่วนหนึ่งของคณะกรรมการแผนต่างๆต้องประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายรวมอยู่ด้วย อย่างต่อเนื่อง
     ๒.๒. มีหลักฐานการประชุม ชี้แจงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์
     ๒.๓. การจัดกิจกรรม โครงการในแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาที่จัดทำขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก
    ๒.๔. มีการกำกับ/ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมโครงการที่เป็นไปตามแผนและนำผลไปใช้ในการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง

๓) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน สถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
          ๓.๑. ประมวลสรุปผลความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง
          ๓.๒.สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถออกแบบกิจกรรม วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

๔) ผลการดำเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่นหรือ ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน ท้องถิ่น
          ๔.๑. มีรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่กำหนด หรือผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็นเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับ.
         ๔.๒.สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถออกแบบกิจกรรม วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
 
๕) สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือ ความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กำหนด และได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกสถานศึกษา
        ๕.๑. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ  การได้รับรางวัลหรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี เช่นโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ  ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ภาพถ่าย  เป็นต้น
       ๕.๒.สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถออกแบบกิจกรรม วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่งข้อมูล
๑. การสอบถาม
การสัมภาษณ์   สังเกต
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้เกี่ยวข้อง
๒. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์
- เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย  กลยุทธ์  โครงการหรือ
  กิจกรรม และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
- รายงานการปฏิบัติงานประจำปีที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   และผลความสำเร็จของการดำเนินงานที่ปรากฏสอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์   ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมายกลยุทธ์ โครงการ หรือกิจกรรม และวัตถุประสงค์  ของการจัดตั้งสถานศึกษา

- หลักฐานที่แสดงถึงการยอมรับว่าเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดี ในการขับเคลื่อน  สถานศึกษาให้บรรลุอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ เช่น รางวัลเกียรติบัตร วุฒิบัตร   โล่ประกาศเกียรติคุณ
- ประมวลสรุปผลความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูนักศึกษา ผู้ปกครอง
  และที่มีต่อการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม -  ฯลฯ- หลักฐานที่แสดงถึงการยอมรับว่าเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดี ในการขับเคลื่อน  สถานศึกษาให้บรรลุอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ เช่น รางวัลเกียรติบัตร วุฒิบัตร   โล่ประกาศเกียรติคุณ
- ประมวลสรุปผลความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูนักศึกษา ผู้ปกครอง
  และที่มีต่อการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม -  ฯลฯ
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720