หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร เข้าร่วมโครงการการสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบหลักสูตร หลักสูตรอาเซียนศึกษา ตามโครงการจัดการศึกษาทางไกล เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ด้านอาเซียนศึกษา

เมื่อวันที่ 29 - 30 เมษายน 2557 กศน.เขตพระนคร ได้ส่งบุคลากร กศน.เขตพพระนคร เข้าร่วม โครงการการสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบหลักสูตร หลักสูตรอาเซียนศึกษา ตามโครงการจัดการศึกษาทางไกล เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ด้านอาเซียนศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 1 
9.00 - 12.00 น. ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผอ.กศน.กทม. ให้เกียรติกล่าวโอวาท และร่วมกระบวนการกิจกรรมเพิ่มทักษะอาเซียน อยู่กลุ่มประเทศเวียดนาม กิจกรรมโดยการใช้ธงชาติประเทศตัดเป็นจิ๊กซอร์โดยด้านหลังจะเป็นคำใบ้สิ่งที่มีอยู่ในประเทศนั้นๆ สอบภาคความรู้ ได้คะแนนสอบ 12.5 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน

13.00 - 16.30 นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. ให้โอวาทและให้เกียตริกล่าวเปิดโครงการฯ และร่วมกิจกรรมทักษะกระบวนการประเด็นวิเคราะห์การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมพลเมืองไทย สู่การเป็นพลเมืองอาเซียน และ การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมอาเซียนศึกษา : ทบทวนและเสริมความรู้ โดย รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
องค์ความรู้ที่ได้รับ
- การใช้กระบวนการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการ 
วันที่ 2
9.00 - 12.00 น. ร่วมกิจกรรมทักษะกระบวนการ การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมอาเซียนศึกษา : ฝึกปฏิบัติ นำเสนอและวิพากษ์แผนการจัดกิจกรรม โดย รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
องค์ความรู้ที่ได้รับ 
- การจัดทำแผนการสอนที่เน้นอาเซียนศึกษา
- การนำกระบวนการกลุ่ม PBL มาใช้ในองค์กรเพื่อระดมสมองแก้ปัญหาที่หลากหลายทั้งของนักศึกษาและปัญหาของครูแต่ละคนที่เจอกับนักศึกษา
13.00 - 15.00 น. ซักถามปัญญา ความรู้ที่ได้รับจากการร่วมสัมมนา กิจกรรมอำลา-อาลัย และมอบวุฒิบัตรผู้จบหลักสูตร โดย ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผอ.กศน.กทม.
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720