หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร ได้ร่วม "โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2557" ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 กศน.เขตพระนคร ส่งบุคลากรเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2557 ระยะที่ 2"  ณ กศน.เขตดุสิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สมศ.) โดยมี ดร.ประสิทธิ์ บุญทรง และ ดร. สิริรัตน์ เกษประทุม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย แนะนำระบบการประกันคุณภาพภายนอก การเก็บหลักฐาน เอกสาร ร่องรอย ใน 6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้ และสรุปความสอดคล้องให้ตรงกับมาตราฐานของ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้
องค์ความรู้ที่ได้รับ
- แนวทางการสรุปโครงการ/กิจกรรม/การจัดเอกสาร ร่องรอย/หลักฐาน
- แนวทางการประเมินของ สมศ.
- ความสอดคล้องและสอดรับระหว่างมาตราฐานของ กศน.และมาตราฐานของ สมศ.

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720