หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน/ภารกิจ/กิจกรรม กศน.แขวงบ้านพาถม


การปฏิบัติงาน/ภารกิจ/กิจกรรม

การปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน

1 มิ.ย. 56 วิทยากรการสร้างเว็บไซด์
2 มิ.ย. 56 พบกลุ่ม
3 มิ.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
4 มิ.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
5 มิ.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
6 มิ.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
7 มิ.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
8 มิ.ย. 56 วิทยากรการสร้างเว็บไซด์
10 มิ.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
11 มิ.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
14 มิ.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
17 มิ.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
18 มิ.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
21 มิ.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
23 มิ.ย. 56 พบกลุ่ม
24 มิ.ย. 56  ปฏิบัติงานในสำนักงาน
26 มิ.ย. 56 ตรวจ กรต. ทำแผนการสอน
29 มิ.ย. 56 วิทยากรการสร้างเว็บไซด์
30 มิ.ย. 56 พบกลุ่ม

การปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม

1 ก.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
ก.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน ซ้อมฟุตบอลครูชาย
3 ก.ค. 56 เขียนแผนการสอน
4 ก.ค. 56 เขียนแผนการสอน
5 ก.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
7 ก.ค. 56 พบกลุ่ม
8 ก.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน ประชุมประจำสัปดาห์
9 ก.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
11  พ.ค. 56  08.30 - 16.30 น. ปฏิบัติงานในสำนักงาน 
12 ก.ค. 56 
ขอ กพช. นักศึกษาร่วมงานวันสวรรคต ร.8   
15.00 - 18.00 น. ซ้อมฟุตบอลครูชาย 
13 ก.ค. 56 
12.00 -14.00 น. สอนทำรายงานแก่นักศึกษา
14 พ.ค. 56 พบกลุ่ม
15 พ.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน  ส่งเอกสาร ณ กศน.กทม.
16 ก.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน 
17 ก.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน 
18 ก.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน 
19 ก.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน 
20 ก.ค. 56 วิทยากรการสร้างเว็บไซด์
21 ก.ค. 56 
09.00 - 12.00 น.พบกลุ่มครั้งที่ 10
23 ก.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน  ส่งเอกสาร ณ กศน.กทม.
24 ก.ค. 56  
25 ก.ค. 56 -

26 ก.ค. 56 จัดวิชาชีพ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ณ ท้องสนามหลวง
27 ก.ค. 56  วิทยากรการสร้างเว็บไซด์
28 ก.ค. 56
29 ก.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
30 ก.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน

การปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม

5 ส.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
7 ส.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
8 ส.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
9 ส.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
18.00 - 20.00 ปฏิบัติงานในสำนักงาน ทำเว็บไซด์เพื่อประเมินนักศึกษารายบุคคล
10 ส.ค. 56 วิทยากรการสร้างเว็บไซด์
11 ส.ค. 52 
09.00 - 13.00 น.พบกลุ่มครั้งที่ 14 ประกวดโครงงาน กศน.เขตพระนคร
12 ส.ค. 56 
10.30 - 13.00 น. ร่วมงานวันแม่ ณ วัดใหม่อมตรส
13 ส.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
14 ส.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน 
15 ส.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
16 ส.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
17 ส.ค. 56 สอนเสริม ณ ห้องสมุดชุมชนวัดใหม่อมตรส
19 ส.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
21 ส.ค. 56 ทำแผนการสอน
22 ส.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน

23 ส.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
24 ส.ค. 56 ซ้อมฟุตบอลครูชาย กีฬา กศน.เกมส์ครั้งที่ 3

28 ส.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน ซ้อมฟุตบอลครูชาย

29 ส.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน  สรุปคู่มือระบบฐานข้อมูล
30 ส.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน  ติดตั้งสัญญาณไวเลสภายในห้องสมุดแขวงบ้านพานถมจำนวน 3 เครื่อง เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการสามารถค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้
31 ส.ค. 56 ซ้อมฟุตบอลครูชาย กีฬา กศน.เกมส์ครั้งที่ 3

การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน
2 ก.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน ทำจุลสารพระนครเล่าข่าว บันทึกหลังการสอน
3 ก.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนกงาน ประชุม KM  ประชาสัมพันธ์  กฎการสอบ การเข้าสอบ การประกาศผลสอบ การสอบซ่อม และการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/56
4 - 8 ก.ย. 56  เดินทางไปร่วมมหกรรมกีฬา กศน.เกมครั้งที่ 3 ณ จ.หนองคาย แข่งขันฟุตบอลครูชาย 
9 ก.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน  ส่ง กศน.4
10 ก.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน  ส่งสมุดบันทึกความดี
11 ก.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน  ส่งการพัฒนาระบบสารสนเทศดีเด่น
12 ก.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน ทำแฟ้มสะสมงานและสรุปการดำเนินงาน งบประมาณ 2556
13 ก.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน 
14 ก.ย. 56 สอบปลายภาค ณ โรงเรียนวัดบวร
15 ก.ย. 56 สอบปลายภาค ณ โรงเรียนวัดบวร
17 ก.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน 18 ก.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน 

19 ก.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน รับผิดชอบ e-citizen
20 ก.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน 
21 ก.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
22 ก.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
23 ก.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน

26 ก.ย. 56 รับสมัครสอบซ่อมนักศึกษา
27 ก.ย. 56 รับสมัครสอบซ่อมนักศึกษา
28 ก.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
29 ก.ย. 56 ประกาศผลสอบซ่อม
30 ก.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน

การปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม

1 ต.ค. 56 ประชุม KM ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2557 , ปฏิบัติงานในสำนักงาน
2 ต.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
3 ต.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
ต.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
ต.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
ต.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
ต.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
ต.ค. 56 ประชุม km ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2557
ต.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
10 ต.ค. 56 ลา
11 ต.ค. 56 ลา
12 ต.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
13 ต.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
14 ต.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
15 ต.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
16 ต.ค. 56 ทำแผนการสอน
17 ต.ค. 56 รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ณ กศน.เขตพระนคร
18 ต.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
19 ต.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
20 ต.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
21 ต.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
22 ต.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
23 ต.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
24 ต.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
25 ต.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
26 ต.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน
2 พ.ย. 56 -
4 พ.ย. 56 ร่วมกับองค์กรนักศึกษา, เทเวศร์ เขียนโครงการ "เรียนรู้สู่ความจริง" วิถีชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV 5 พ.ย. 56 ร่วมกับองค์กรนักศึกษา, เทเวศร์ เขียนโครงการ "เรียนรู้สู่ความจริง" วิถีชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV 
6 พ.ย. 56 ร่วมกับองค์กรนักศึกษา, เทเวศร์ เขียนโครงการ "เรียนรู้สู่ความจริง" วิถีชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV 
7 พ.ย. 56 ปฎิบัติงานในสำนักงาน
8 พ.ย. 56 ปฎิบัติงานในสำนักงาน
9 พ.ย. 56 -
10 พ.ย. 56 จัดการเรียนการเรียนรู้ครั้งที่ 2
13 พ.ย. 56 ปฎิบัติงานในสำนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการที่จัดขึ้นในรอบสัปดาห์
14 พ.ย. 56 ปฎิบัติงานในสำนักงาน จัำดทำพระนครเล่าข่าว
15 พ.ย. 56 ปฎิบัติงานในสำนักงาน จัดทำบันทึกหลังการสอนครั้งที่

16 พ.ย. 56 ปฎิบัติงานในสำนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการที่จัดขึ้นในรอบสัปดาห์
17 พ.ย. 56 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 3
18 พ.ย. 56 ปฎิบัติงานในสำนักงาน
19 พ.ย. 56 ปฎิบัติงานในสำนักงาน จัดทำบันทึกหลังการสอนครั้งที่ 2
20 พ.ย. 56 ทำแผนการสอนรายสัปดาห์
21 พ.ย. 56 ปฎิบัติงานในสำนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการที่จัดขึ้นในรอบสัปดาห์
22 พ.ย. 56 ปฎิบัติงานในสำนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการที่จัดขึ้นในรอบสัปดาห์
23 พ.ย. 56 
24 พ.ย. 56 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 4
25 พ.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน ทำคู่มือการใช้งานโปรแกรมคุณธรรม 11 ประการของ กศน.
26 พ.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
27 พ.ย. 56 สอนเสริมผ่านรายการ เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ 3 ชม.
28 พ.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน ประชาสัมพันธ์โปรแกรมบัญชีรายรับ - รายจ่ายออนไลน์ 50 เขต
19.00 -20.30 สวมอภิธรรมศพลุงแดง ซึ่งชุมชนวัดใหม่เป็นเจ้าภาพ
29 พ.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน ทำแผนการดำเนินงานเดือนธันวาคม
30 พ.ย. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน 
31 พ.ย. 56 -

การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

1 ธ.ค. 56  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่
จัดโครงการ "เรียนรู้สู่ความจริง" วิถีชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV 
2 - 4 ธ.ค. 56 กศน.แขวงบ้านพานถม เข้าร่วม โครงการอบรมเพื่อพัมนาประสิทธิภาพบุคลากรของ สำนักงาน กศน.กทม. ในการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลการเรียน ระยะที่ 1  (อบรม 24 ช.ม.)
5 ธ.ค. 56  วันพ่อแห่งชาติ ร่วมจุดเทียนชัยถวาบพระพร ณ วัดใหม่อมตรส
ธ.ค. 56  ปฏิบัติงานในสำนักงาน
ธ.ค. 56  ปฏิบัติงานในสำนักงาน
ธ.ค. 56  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 6
ธ.ค. 56   ปฏิบัติงานในสำนักงาน
10 ธ.ค. 56 วันรัฐธรรมนูญ
12 ธ.ค. 56 ประชุมประจำสัปดาห์ ปฏิบัติงานในสำนักงานขอ กพช.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ "เรียนรู้สู่ความจริง" วิถีชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV และ จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวา
13 ธ.ค. 56 ประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (อบรม 4 ช.ม.)
14 ธ.ค. 56 -
15 ธ.ค. 56 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 7 ส่งข้อสอบ
16 ธ.ค. 56 จัดทำคู่มือโปรแกรมฐานข้อมูลผู้รู้หนังสือ และ สส.จ.1 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ กศน. 
17 ธ.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
18 ธ.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
19 ธ.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
20 ธ.ค. 56 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
21 ธ.ค. 56 ลงชุมชนสำรวจข้อมูลการรู้หนังสือ
22 ธ.ค. 56 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 8
23 - 25 ธ.ค. 56  กศน.เขตพระนครให้บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของสำนักงาน กศน.กทม. ในการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียน ระยะที่ (อบรม 24 ช.ม.)
26 ธ.ค. 56 ร่วมกีฬาศูนย์วิทย์เอกมัย   
27 ธ.ค. 56 ลงชุมชนสำรวจข้อมูลการรู้หนังสือ
28 ธ.ค. 56 -
29 ธ.ค. 56 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 9
30 ธ.ค. 56 -
31 ธ.ค. 56 วันส่งท้ายปีเก่า

การปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม

1 ม.ค.57 วันขึ้นปีใหม่
ม.ค.57  -
ม.ค.57 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
ม.ค.57 -
ม.ค.57 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 10
ม.ค.57 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
ม.ค.57 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
ม.ค.57 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
ม.ค.57 ทำ VTR แนะนำการสร้างเว็บไซด์โดยใช้ blogspot.com
10 ม.ค.57 
ร่วมรับของขวัญวันเด็กกับกองทัพบก ปฏิบัติงานในห้องสมุดชุมชน
11 ม.ค.57 
12 ม.ค.57 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 11
13 ม.ค.57 จัดห้องสมุด ร่วมกิจกรรมเต้นอารบิคส่งเสริมสุขภาพ 
14 ม.ค.57 ทำ VTR แนะนำสถานศึกษา  และ ทำเอกสารรองรับการประเมินสถานศึกษาภายในโดนยต้นสังกัด
15 ม.ค.57 ทำ VTR แนะนำสถานศึกษา กรอกข้อมูลการรู้หนังสือในชุมชน
16 ม.ค.57 ทำ VTR แนะนำสถานศึกษา กรอกข้อมูลการรู้หนังสือในชุมชน
17 ม.ค.57 ปรับแต่งเว็บไซด์ กศน.แขวง  และ ทำเอกสารรองรับการประเมินสถานศึกษาภายในโดนยต้นสังกัด
13.00 - 15.00 น. ประชุม km ประจำสัปดาห์   และ ทำเอกสารรองรับการประเมินสถานศึกษาภายในโดนยต้นสังกัด
17.00 - 18.30 น. ร่วมกิจกรรมเต้นแอรบิคส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
18 ม.ค.57
20 ม.ค.57 
19.30 - 20.30 น. ลงข้อมูลการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ กศน.จังหวัดกรุงเทพมหานคร
21 ม.ค.57 ปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสมุดชุมชน กศน.แขวงบ้านพานถมทำเอกสารรองรับการประเมินสถานศึกษาภายในโดนยต้นสังกัด
22 ม.ค.57 ปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสมุดชุมชน กศน.แขวงบ้านพานถมทำเอกสารรองรับการประเมินสถานศึกษาภายในโดนยต้นสังกัด
23 ม.ค.57 ปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสมุดชุมชน กศน.แขวงบ้านพานถมทำเอกสารรองรับการประเมินสถานศึกษาภายในโดนยต้นสังกัด
24 ม.ค.57 ปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสมุดชุมชน กศน.แขวงบ้านพานถมทำเอกสารรองรับการประเมินสถานศึกษาภายในโดนยต้นสังกัด
25 ม.ค.57 ปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสมุดชุมชน กศน.แขวงบ้านพานถม ทำเอกสารรองรับการประเมินสถานศึกษาภายในโดนยต้นสังกัด
27 ม.ค.57 ศึกษาดูงาน การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากต้นสังกัด กศน.เขตดินแดง 
จัดทำไฟล์วีดีโอการประกันให้บุคลากร กศน.เขตพระนคร ทราบ ประชุม km
28 ม.ค.57 ปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสมุดชุมชน กศน.แขวงบ้านพานถม จัดทำวีดีทัศน์นำเสนอคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา และ ทำเอกสารรองรับการประเมินสถานศึกษาภายในโดนยต้นสังกัด
29 ม.ค.57 ปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสมุดชุมชน กศน.แขวงบ้านพานถม จัดทำวีดีทัศน์นำเสนอคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา และ ทำเอกสารรองรับการประเมินสถานศึกษาภายในโดยต้นสังกัด
30 ม.ค.57  ปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสมุดชุมชน กศน.แขวงบ้านพานถม จัดทำวีดีทัศน์นำเสนอคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา และ ทำเอกสารรองรับการประเมินสถานศึกษาภายในโดยต้นสังกัด
31 ม.ค.57  ปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสมุดชุมชน กศน.แขวงบ้านพานถม จัดทำวีดีทัศน์นำเสนอคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา และ ทำเอกสารรองรับการประเมินสถานศึกษาภายในโดยต้นสังกัด

การปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์

1 ก.พ.57   ปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสมุดชุมชน กศน.แขวงบ้านพานถม จัดทำวีดีทัศน์นำเสนอคณะ
กรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา และ ทำเอกสารรองรับการประเมินสถานศึกษาภายในโดยต้นสังกัด
3 ก.พ.57 ปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสมุดชุมชน กศน.แขวงบ้านพานถม จัดทำวีดีทัศน์นำเสนอคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา และ ทำเอกสารรองรับการประเมินสถานศึกษาภายในโดยต้นสังกัด
4 ก.พ.57 ปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสมุดชุมชน กศน.แขวงบ้านพานถม จัดทำวีดีทัศน์นำเสนอคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา และ ทำเอกสารรองรับการประเมินสถานศึกษาภายในโดยต้นสังกัด
5 ก.พ.57 ปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสมุดชุมชน กศน.แขวงบ้านพานถม จัดทำวีดีทัศน์นำเสนอคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา และ ทำเอกสารรองรับการประเมินสถานศึกษาภายในโดยต้นสังกัด
6 - 8 ก.พ.57 รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายในโดยต้นสังกัด

12 ก.พ.57 -
13 ก.พ.57 ปฏิบัติงานในสำนักงาน สรุปรายงานการอบรม บันทึกหลังการสอน

15 ก.พ. 57 ปฏิบัติงาน ณ ห้องสมุดชุมชน สอนออนไลน์ผ่าน Facebook
นำนักศึกษาเรียนรู้การเขียนโครงการเสนอสถานศึกษาด้วยตนเอง
17 ก.พ. 57 ลงข้อมูล EIS  , จัดทำแบบฟอร์มรวบรวมโครงการของ กศน. จัดทำ กศน.4
18 ก.พ. 57 จัดทำ กศน.4 , ประชุม KM  , สอบกลางภาคนักศึกษา 
19 ก.พ. 57 เขียนหนังสือขอบคุณเรื่องยืมคุรุภัณฑ์ กศน.เขตป้อมปราบ ฯ , รายงานสรุปการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
20 ก.พ. 57 จัดทำ กศน.4 ครบ 30 วิชา , ติดป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง , เสียงตามสาย
21 ก.พ. 57 ปฏิบัติงานในสำนักงาน ส่งบันทึกหลังการสอนครั้งที่ 15 , บันทึกนักศึกษา มส.เพิ่มเติม
22 ก.พ. 57 -
24 ก.พ. 57 เขียนหนังสือยืมเงินเพื่อจัดกลุ่มฝึกอาชีพ
25 ก.พ. 57 ปฎิบัติงานในสำนักงาน
26 ก.พ. 57 ปฎิบัติงานในสำนักงาน
27 ก.พ. 57 ปฎิบัติงานในสำนักงาน
28 ก.พ. 57 ปฎิบัติงานในสำนักงาน และ ลงชุมชน นำนักศึกษาทำ - เขียน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม

1 มี.ค. 57
2 มี.ค. 57 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 18 บันทึกหลังการสอน
3 มี.ค. 57 สรุปการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตราฐานที่ 5 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ถ่าย ผลงาน รางวัล โล่
4 มี.ค. 57 ปฏิบัติงานในสำนักงาน จัดทำ กศน. 4-
5 มี.ค. 57 นำนักศึกษาเขียนโครงการ สรุปโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กศน. 4-
6 มี.ค. 57 ส่ง กศน. 4-ป ส่งบันทึกหลังการสอน ปฏิบัติงานในสำนักงาน
7 มี.ค. 57 จัดสถานที่สอบปลายภาค ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพาณิชยการ
12 มี.ค. 57 -
13 มี.ค. 57 รับข้อสอบ
14 มี.ค. 57 เตรียมตัวเข้าค่าย
15  - 16 มี.ค. 57 นำนักศึกษาเข้าค่าย โครงการลูกเสือ กศน.ต้านยาเสพติด
17 มี.ค. 57 นำนักศึกษาเขียนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(สำหรับนักศึกษาที่จะจบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556)
18 มี.ค. 57 เข้ารับพระราชทานเข็มและเกียตริบัตรผู้สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) ประจำปีการศึกษา 2556
19 มี.ค. 57 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
20 มี.ค. 57 ร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการวิจัยชั้นเรียน ณ วิทยาลัยทองสุข ประกาศผลสอบ
21 มี.ค. 57 ปฏิบัติงานในสำนักงาน 
22 มี.ค. 57 -
23 มี.ค. 57 สอบครูผู้ช่วย สอบซ่อมปลายภาค
24 มี.ค. 57 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
25 - 26 มี.ค. 57 ศึกษาดูงาน เพชรบุรี (กศน.คลองเตย)
27 มี.ค. 57 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
28 มี.ค. 57 ประเมินพนักงานราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2557
29 มี.ค. 57 ร่วมงานวัดใหม่อมตรส แห่สามเณรบรรพชาภาคฤดูร้อน 2557
30 มี.ค. 57 ร่วมเป็นคณะกรรมการการ เลือกตั้ง สว.
31 มี.ค. 57 ปฏิบัติงานในสำนักงาน

การปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน

1 เม.ย. 57 ทำรายงานประเมินตำแหน่งครูผู้ช่วย
เม.ย. 57 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
เม.ย. 57 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
เม.ย. 57 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
เม.ย. 57 ปฏิบัติงานในสำนักงาน
เม.ย. 57 -
เม.ย. 57 -
8 เม.ย. 57 สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนสันติราชวิทยาลัย
เม.ย. 57 ปฏิบัติงานในสำนักงาน ประเมินคุณธรรม จริยธรรมผู้จบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 , เขียนโครงการจัดวิชาชีพ งบ 5,500 บาท
10 เม.ย. 57 ปฏิบัติงานในสำนักงาน งานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
11 เม.ย. 57 ปฏิบัติงานในสำนักงาน งานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
12 เม.ย. 57 ร่วมขบวนแห่สงกรานต์ของสำนักงานเขตพระนคร 13.00 - 16.00 น.
13 เม.ย. 57 -
14 เม.ย. 57 ร่วมขบวนแห่สงกรานต์ของวัดใหม่อมตรส 14.00 - 19.00 น.
15 เม.ย. 57 -
16 เม.ย. 57 จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและประเพณีอันดีงามในชุมชน 8.00 - 16.00 น.
17 เม.ย. 57 ปฏิบัติงานในสำนักงาน รายงานผลการจัดโครงการฯ ,การร่วมงานวันที่  12,14 เมษายน 2557กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720