หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกิจกรรม กศน.แขวงบ้านพานถม

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ผู้เรียนมีงานทำหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

Patomporn Dhammapirattrakul เมื่อ กศน.แขวงบ้านพานถม - 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
*ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ผู้เรียนมีงานทำหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต* *ค่าน้ำหนัก ๕ คะแนน* *คำอธิบาย* * ผู้เรียนมีงานทำหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต* หมายถึง ผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องในแต่ละหลักสูตร/โครงการ *(เฉพาะที่มีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ ๔๐ ชั่วโมงขึ้นไป)*สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม เช่น เห็นช่องทางการประกอบอาชีพสุจริต พัฒนาหรือประกอบอาชีพ ซึ่งก่อให้เกิดรายได้หรือลดรายจ... เพิ่มเติม »

ประวัติวิทยากรวิชาชีพ มาตราฐาน 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อง

Patomporn Dhammapirattrakul เมื่อ กศน.แขวงบ้านพานถม - 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
*ประวัติวิทยากรวิชาชีพ* ชื่อ นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม *คำสั่งแต่งตั้งวิทยากร * คำสั่งที่ 33/2556 *การผ่านการอบรมเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับวิทยากรความรู้* 1.ผ่านการอบรมการทำเว็บไซด์โดย JoomLa 48 ชั่วโมง 2.ผ่านการอบรมการทำโปรแกรม PowerPoint 3.ผ่านการอบรมการสร้างเว็บไซด์ Moodle 4.ผ่านการอบรมครูต้นแบบกรมบัญชีสหกรณ์ *ประสบการณ์การเป็นวิทยากร* 1.ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 48 ชั่วโมง 2.อบรมเว็บไซด์แก่บุคลากร กศน.เขตพระนคร 3.อบรมเว็บไซด์แก่ บุคคลากร กศน.เขตพญาไท 4.อบรมเว็บไซด์แก่ บุคลากร กศน.เขตคลองสามวา 5.การสร้างเว็บไซด์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ 6.การสร้างเว็บไซด์เพื่อ... เพิ่มเติม »

มาตราฐานที่ 5

Patomporn Dhammapirattrakul เมื่อ กศน.แขวงบ้านพานถม - 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
*มาตรฐานที่ ๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา* *คำอธิบาย* หมายถึง ผลผลิตตามปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมทั้งความสำเร็จตามจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษานั้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ *ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา* *ค่าน้ำหนัก** ๕ คะแนน* *คำอธิบาย* หมายถึง ผลการดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษาซึ่งกำหนดไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและเป็นข้อตกล... เพิ่มเติม »

การเรียนการสอนครั้งที่ 18 (2 มีนาคม 2557) ประกวดโครงงาน

Patomporn Dhammapirattrakul เมื่อ กศน.แขวงบ้านพานถม - 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
*การเรียนการสอนครั้งที่ 18* (2 มีนาคม 2557) โครงการประกวดโครงงาน กศน.เขตพระนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ปีนี้จัดขึ้นพร้อมปัจฉิมนิเทศ โดยมี กศน.แขวง ทุกแขวงร่วมกิจกรรม มีการประกวดโครงงานระดับมประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษา มีผลงานประกวด 10 โครงงาน *การประกวดโครงงาน *จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีกระบวนการเรียนรู้โดยการทำโครงงาน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์เป็น เพราะจะต้องนำสาระความรู้จากวิชาที่เรียนมาบูรณาการกับปัญหาหรือสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตน นำเสอในรูปแบบโครงงาน ขอบคุณภาพ ครูนุ้ย *เรื่องที่แจ้ง* - แจ้งนักศึกษา กศน.สอบปลายภาคเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยก... เพิ่มเติม »

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 17 (23 ก.พ.57) ร่วมโครงการอบรม "ใส่ใจกันสักนิด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน"

Patomporn Dhammapirattrakul เมื่อ กศน.แขวงบ้านพานถม - 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
*เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 * *การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 17 (23 ก.พ.57)* *กศน.แขวงบ้านพานถม* นำนักศึกษา กศน. เข้าร่วมโครงการอบรม* "ใส่ใจกันสักนิด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน" *ณ ตึกชินบัญชรวัดอินทรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร *08.30 - 16.00 น. * และหลังจากนั้น นำนักศึกษาเรียนเสริมวิชา ภาษอังกฤษ *ผลที่ได้รับจากโครงการอบรม "ใส่ใจกันสักนิด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน" * - นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ปัญหายาเสพติด *ผลที่ได้รับจากการนำนักศึกษาสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ* - นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการใช้ Part Of Speech *Parts of Speech (พาทส อ... เพิ่มเติม »

ระเบียบงานราชการ

Patomporn Dhammapirattrakul เมื่อ กศน.แขวงบ้านพานถม - 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
http://www.bangphonua.com/index.php?lite=article&qid=556955

การเรียนการสอนครั้งที่ 16 (16 ภุมภาพันธ์ 2557)

Patomporn Dhammapirattrakul เมื่อ กศน.แขวงบ้านพานถม - 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
*การเรียนการสอนครั้งที่ 16* (16 ภุมภาพันธ์ 2557) *เรื่องที่แจ้ง* แจ้งนักศึกษา กศน.ที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ให้เข้าสอบ N_NET ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ และให้ตรวจสอบ คะแนนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่ทำไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงคะแนน *วิชาลูกเสือ กศน.1* ให้นักศึกษาที่เรียนวิชาลูกเสือ กศน.1 จัดบอร์ดคำปฏิญาณของลูกเสือ 3 ข้ โดยใช้ตัวอักษรในกระดาษหนังสือพิมพ์ตัดคำมาติดแปะในบอร์ด ดังรูปตัวอย่าง *คำปฏิญาณของลูกเสือ* ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า ข้อ 1. ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อ 2. ข้าจะช่วยเหลือผู้อื... เพิ่มเติม »

กศน.เขตพระนคร ร่วมบริการดอกไม้ธูปเทียนและเวียนเทียน ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เนื่องในวันมาฆบูชา

Patomporn Dhammapirattrakul เมื่อ กศน.แขวงบ้านพานถม - 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
*เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 *บุคคลากร กศน.เขตพระนคร คือ *นางสาววรลักษณ์ สิโรมกุล *ครูอาสาสมัคร กศน. *นางสาวนัยนา ชดเจริญ *ครู กศน.แขวงเสาชิงช้า* นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล *ครู กศน.แขวงบ้านพานถม นำนักศึกษา กศน.เขตพระนคร ร่วมบริการดอกไม้ธูปเทียนและเวียนเทียนณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงพระศาสนา โดยการร่วมบริการดอกไม้ ธูปเทียนแก่ศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีและร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆส... เพิ่มเติม »

การเรียนการสอนครั้งที่ 15 (9 ภุมภาพันธ์ 2557)

Patomporn Dhammapirattrakul เมื่อ กศน.แขวงบ้านพานถม - 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
*การเรียนการสอนครั้งที่ 15* (9 ภุมภาพันธ์ 2557) *เรื่องที่แจ้ง* แจ้งนักศึกษา กศน.ที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ให้เข้าสอบ N_NET ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 และให้ตรวจสอบ คะแนนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)โดยให้นักศึกษาตรวจสอบและลงมือทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยตนเองให้ครบ 200 ชั่วโมง *(ใน facebook ห้อง อ.ปอ)* *ประเด็นปัญหา *ครูผู้สอนต้องเข้ารับการการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น(R.B.T.C)โดยสโมสรลูกเสือนครนายกและสำนักงาน กศน.กทม.ณ ค่ายลูกเสือสาริกา นครนายก จึงฝากเรียนกับคุณครูอีกท่าน *วิธีแก้/ข้อเสนอแนะ * 1. ให้นักศึกษาศึกษาความรู้ด้วยตนเองผ่าน So... เพิ่มเติม »

กศน.แขวงบ้านพานถมเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น(R.B.T.C)โดยสโมสรลูกเสือนครนายกและสำนักงาน กศน.กทม.ณ ค่ายลูกเสือสาริกา นครนายก

Patomporn Dhammapirattrakul เมื่อ กศน.แขวงบ้านพานถม - 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
*เมื่อวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2557 นางสาวสมใจ จินตนาผล* ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร ได้ส่งบุคลากรในสังกัด จำนวน 2 คน คือ *นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล* ครู กศน.แขวงบ้านพานถม และ *นายไกร**สีห์ ชูช่วย* ครู กศน.แขวงวัดราชบพิธ เข้าร่วม *การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) *โดยสโมสรลูกเสือนครนายกและสำนักงาน กศน.กทม.ณ ค่ายลูกเสือสาริกา นครนายก โดยมี *นายธงธวัช ชลารักษ์*กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทยและที่ปรึกษาการดำเนินการโครงการฝึกอบรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี รายงานสรุปผลการ เข้าร่วม การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) ... เพิ่มเติม »

การเรียนการสอนครั้งที่ 14 (2 ภุมภาพันธ์ 2557)

Patomporn Dhammapirattrakul เมื่อ กศน.แขวงบ้านพานถม - 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
*การเรียนการสอนครั้งที่ 14 * (2 ภุมภาพันธ์ 2557) *เรื่องที่แจ้ง* แจ้งนักศึกษา กศน.ที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ให้เข้าสอบ N_NET ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 และให้ตรวจสอบ คะแนนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)โดยให้นักศึกษาตรวจสอบและลงมือทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยตนเองให้ครบ 200 ชั่วโมง *ประเด็นปัญหา *สถานที่จัดการเรียนการสอนใช้ในการเลือกตั้ง ส.ส. *วิธีแก้/ข้อเสนอแนะ * 1. นำนักศึกษาสอบกลางภาค โดยใช้ข้อสอบออฟไลน์ ในห้องสมุดชุมชน กศน.แขวงบ้านพานถม 2. นำนักศึกษาปรับภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้ รองรับการประเมินสถานศึกษาภายในจากโดยต้นสังกัด *การสอนเสริม 3 ชั่วโมง* Patom... เพิ่มเติม »

การเรียนการสอนครั้งที่ 13 (26 มกราคม 2557)

Patomporn Dhammapirattrakul เมื่อ กศน.แขวงบ้านพานถม - 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา
*การเรียนการสอนครั้งที่ 13 *(26 มกราคม 2557) *วิชา ทักษะการเรียนรู้ *สอน เรื่อง Social Network ในชีวิตประจำวัน โดยใช้ mind map (แผนผังความคิด) ต้องยอมรับว่า...ในปัจจุบัน มีบทบาทในชีวิตของประชาชนชาวไทยยุคปัจจุบัน เป็นจำนวนมาก ซึ่งการใช้ Social Network...ก็เปรียบเสมือนดาบ 2 คม ต้องรู้จักทั้งข้อดี ข้อเสีย และหากเรารู้แล้วต้องรู้จักวิธีการแก้ไขด้วย *วิชาสังคมศึกษา* ให้นักศึกษา ศึกษาด้วยตนเองเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย *วิชากรุงเทพศึกษา* ให้นักศึกษา ศึกษาด้วยตนเองจากใบงานและใบความรู้ที่ได้รับ *วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ * ศึกษาด้วยตนเองจากใบงานและใบความรู้ที่ได้รับ *ประเด็นปัญห... เพิ่มเติม »

สรุปการปฏิบัติงาน กศน.แขวงบ้านพานถม 2556

Patomporn Dhammapirattrakul เมื่อ กศน.แขวงบ้านพานถม - 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา
*สรุปการปฏิบัติงาน กศน.แขวงบ้านพานถม ปีงบประมาณ 2556* *ปรัชญา * *“ นำความรู้เป็นฐาน พัฒนาการคิดเป็น เน้นการทำงานเป็นทีม ” * *วิสัยทัศน์ (Vision) * “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี” *เป้าหมาย (Goal) * 1. ประชาชน กศน.แขวงบ้านพานถม ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 2. ผู้เรียนผู้รับบริการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อให้มีความเชื่อมั่นศรัทธาในการปกครองระบบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Democracy) มีคุณธรรม จริยธรรม ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย (Decemcy) และมีภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug-Free) 3. ภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วม... เพิ่มเติม »

กศน.เขตพระนคร นำนักศึกษา ร่วม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียน กศน.เขตพระนคร

Patomporn Dhammapirattrakul เมื่อ กศน.แขวงบ้านพานถม - 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา
*เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2557* *กศน.เขตพระนคร* โดย *กศน.แขวงวัดอินทรวิหาร กศน.แขวงบ้านพานถม กศน.แขวงบวรนิเวศ กศน.แขวงสำราญราษร์* นำนักศึกษา ร่วม *โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียน กศน.เขตพระนคร* ซึ่งได้รับเกียตริจากอาจารย์ มหาวิทยาราชภัฎสวนสุนันทา มาให้ ความรู้และจัดกิจกรรมให้นักศึกษา กศน.เขตพระนคร เห็นคุณค่าของตนเองในการเรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720